OSCE HDIM Documents for Rhodes and Kos Turks

HDIM.NGO/0223/2017/EN

14 September 2017

Rodos,istanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanlsma Derneži/ Rhodes,

Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association

ROiSDER Head Office • 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethern Bey Apt.,BostanllKaryyaka/izmir/Türkiye • Tel.: +0090 (232) 362 06 44• info@rodosistankovturkleri.org.tr • https://rodosistankoyturkleri.org.tr

Contact Person: Prof.Dr.Mustafa Kaymakçl(Mr)

E-mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com / info@rodosistankoyturkleri.org.tr

OSCE

Human Dimension Implementation Meeting

11-22 September 2017

Warsaw National Stadium, Warsaw

WORKING SESSION 7: Tolerance and non-discrimination I

Name of the Organization: Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Assocntion

Main contact person(s): Mr. Mustafa Kaymakçl

E-mail: info(@rodosistankoyturkleri.org.tf

Turks in Rhodes and Kos asks for non-discrimination from Greece

Dear Moderator,

Distinguished representatives,

And esteemed NGO Delegates,

More than 6.000 Turks people live in the Dodecanese islands, mainly in Rhodes and Kos In the Aegean Sea. Greece does not recognize any minority rights of the Turkish minority in Rhodes and Kos on the ground that the islands were under the rule of Italy at the time the Lausanne Peace Treaty was signed, which determined the status and the rights of the Turkish Muslim minority in Western Thrace in 1923. Greece does not recognize the ethnic identity of the Turkish population in the islands and name them as “Greek Muslims”

According to the findings of the Committee of Legal Affairs and Human Rights of the Council of Europel and the NGO Human Rights Without Borders Internationa[1][2], the problems of the Turks living in the Dodecanese are citizenship, learning of Turkish, religion and worship, hatred and pressure, the protection of the cultural heritage of the Ottoman Turks and the pious foundations(waqfs) problem. There is no Improvement in the solution of the problems mentioned above.

The Turks living in the islands face the assimilation threat In terms of ethnic and cultural identiy. Since the Greek authorities identify the Turks in Rhodes and Kos as “Muslim” population, there is a risk that the Turkish population in the islands may disappear in near future, if the assimilation policy by the relevant authorities does not end.

The Turks in Rhodes and Kos demand from Greek authorities to:

 • accept the Turkish identity of the Muslim population in Rhodes and Kos and abolish any laws which prevent any minority organization which aims to preserve its cultural identity and traditions.
 • provide Turkish children with the right of learning Turkish language in primary school level at least on the basis of bilingual education recognize the right to religious education for the Turks in Rhodes and KOS.
 • pay attention to preservation, maintenance and restoration of the cultural assets from Ottoman Turks in Rhodes, Kos and Dodecanese islands,
 • protect cultural monuments and historical artifacts inherited from the Ottoman Empire, and do renovation and maintenance works.
 • enable members of the boards of the foundations (Waqfs) in Rhodes and Kos to be elected by the Turks in Rhodes and Kos freely.
 • return the estates nationalized by the Greek government and use them In accordance with its origmal construction, e.g. convert the Suleymaniye Madrasah to an Institution providing education in Turkish language on the basis of bilingual education.
 • prevent vandalism against the Turkish-Muslim graves and the gravestones of the Murat

Reis Complex  end hatred and pressure against members of the Turkish population in the islands.

 • reinstate the cltrzenship rights of the Turks born In Rhodes and Kos whom were deprived of their Greek citizenship.
 • remove any statement which include hostility against the Turks in the Greek textbooks in schools.

As a member of the European Union, Greece must fulfill its responsibilities in the field of human fights in full compliance with the European Convention on Human Rights and other human rights documents.

[1] at http://www.rodosistankoyturkleri. org.tr/andreas-gross-raporlari/http://www.assemblv.coe.int/CommitteeDocs/2012/eres1867.pdf

[2] Fautre,Willy,2017. Greece: Ethnic Turks In Rhodes And KOS. Copyright Federal Union of European Nationalities and Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association. All Rights Reserved. Brussels, December 2017

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİ,YUNANİSTAN’DAN  KÜLTÜREL KİMLİKLERİNİN KABUL EDİLMESİNİ TALEP EDİYOR.

Onikiadada, çoğunlukla Rodos ve İstanköy’de bulunan 6.000’den daha fazla Türk azınlık vardır.Yunan yetkilileri, Rodos ve İstanköy’deki Türk grubun azınlık haklarını, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması’nda adaların İtalyan yönetiminde bulunduğu gerekçesiyle tanımamakta ve Türk azınlığa “Yunan Müslümanları” adını vererek etnik kimliklerini inkar etmektedir.

Avrupa Konseyi Hukuki İşler ve İnsan Hakları Komitesi ve Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları Örgütü’nün  tespitlerine göre de Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin;Vatandaşlık,Türkçe Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet,Nefret ve Baskı Ortamı, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunmasından kaynaklanan Sorunları  ile Vakıflar  Sorunu gibi sorunları  sayılabilir.Dile getirilen bu sorunların çözümü konusunda  herhangi bir iyileşme yoktur.

Adalarda yaşamakta olan Türkler,etnik ve kültürel açıdan  yok olma noktasına gelmiştir. Yunanistan’ın asimilasyon politikasına “dur” denmediği takdirde, kısa bir süre sonrasında  Adalı Türklerden söz etmek olası olmayacaktır.

Rodos ve İstanköy Türkleri;

 • Türk kimliklerinin kabul edilmesini ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskılara son verilmesini,
 • Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi hakkının sağlanmasını,
 • Rodos ve İstanköy Türklerinin Müslümanlık eğitimi için önündeki engellerin kaldırılmasını,
 • Rodos, İstanköy ve Onikiadalardaki Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korun-masına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesini,
 • Rodos ve İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu üyelerinin, Rodos ve İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle gelmelerinin sağlanmasını,
 • Yunan hükümetlerince kamulaştırılan vakıf eserlerinin amacına uygun olarak kullanılması için iadesini,örneğin Süleymaniye Medresesi’nin çift dillilik temelinde yeniden Türkçe öğrenim-eğitim yapan kuruma dönüştürülmesini,
 • Türk-Müslüman mezarlarının,bu bağlamda Murat Reis Külliyesi mezar taşlarının vandalca yok edilmesinin engellenmesini,
 • Zaman zaman ortaya çıkan nefret ve baskı ortamının sona erdirilmesini,
 • Yunan vatandaşlığından silinen Rodos ve İstanköy doğumlu Türklerin vatandaşlık haklarının iadesini,
 • Yunanistan ders kitaplarında Türk düşmanlığını işleyen görüşlerin ortadan kaldırılmasını talep etmektedir.

Yunanistan, bir Avrupa Birliği üyesi olarak, Anayasasında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve diğer insan hakları dökümanlarında yer aldığı üzere insan hakları alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelidir.

 

HDIM.NGO/0178/2017/EN

14 September 2017

Rodos,istanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayantsrna Derneži/ Rhodes,

Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association

ROiSDER Head Office • 1813/4  Ethem Bey Apt.,Bostanll-

Karslyaka/izmir/Türkiye • Tel.: +0090 (232) 362 06 44• info@rodosistankoyturkleri.orq.tr • https://rodosistankoyturkleri.org.tr

Contact Person: Prof.Dr.Mustafa Kaymakçl(Mr)

E-mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com / info@rodosistankoyturkleri.org.tr

OSCE

Human Dlmension Implementation Meeting

11-22 September 2017

Warsaw National Stadium, Warsaw

WORKING SESSION 6: Fundamental freedoms 11, including: Freedom of thought, conscience, religion, or belief

Name of the Organization: Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association

Main contact person(s): Mr. Mustafa Kaymakçl E-mail: bilgi@rodosistankoyturkleri.org.tr

GREECE PLUNDERS TURKISH ARTEFACTS BELONGING TO FOUNDATIONS IN RHODES AND KOS.

Dear Moderator,

Distinguished representatives,

And esteemed NGO Delegates,

There are many historical buildings belongmg to the Turkish foundations In the islands of Rhodes and KOS, which were under the rule of Ottoman Empire for 390 years. However, historical buildings and monuments In the islands were taken from the Turkish population in the islands on various grounds and were left for destruction in time or used for different purposes.

The following aspects are mentioned about the foundations in the report prepared by the Human Rights Without Borders Internationall .

 • Greece does not comply with the Paris Convention stipulating free voting of Turks in Rhodes and Kos for administration of foundations.
 • The goods of foundations are granted or sold lower price that their current values by foundations administrators assigned by Greece authorities.

Fautre,Willy,2017. Greece: Ethnic Turks In Rhodes And KOS. Copyright Federal Union of European Nationalities and Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association. All Rights Reserved. Brussels, December 2017

Today, the annual financial supervisions of foundations are performed by the General Secretary of South Aegean Region, and the annual calculations are not declared to public.

Moreover, the Administration of Foundation in Rhodes gave the General Secretary of South Aegean Region complicatedly 331.137 Euros, as 151.137 Euro in 2002, and 180.000 Euro in 2003 according to the official data.

The Murat Reis Complex is a sample for the destruction of foundation estates: The complex, where there are mosques, tombs and graves, is faced with danger of destruction, and grave stones were broken and wiped off in a vandal way. The Murat Reis Mosque was closed for praying in 1972, and municipality conservatory was built in the yard of the complex instead of restoration.

Finally, the Greek governments closed the gate to the Complex in July 2017 in order to prevent the tourists to see that destruction.

We think that the fact behind the destruction of the cultural buildings belonging to the Turks in the islands is part of the assimilation policy in order to break the bonds with the past.

As the association we demand;

 • Care on the part of Greek Government for protection, maintenance and restoration of cultural artefacts from Ottoman Turkic era in Rhodes, Kos and the Twelve Islands;
 • Assurance of selection of the Board of Directors of Rhodes and Kos Foundation Assets by a free election held among Turkish population of Rhodes and KOs;
 • Elimination of the environment of hate and oppression that emerges time and time again;
 • Elimination of sentiments on hate against Turks in Greek school books; and
 • Restoration of Murat Reis Kulliye complex in modern terms, recommissioning of the mosque in the complex for worship, and prevention of vandalistic destruction of gravestones In the complex.

YUNANİSTAN  RODOS VE İSTANKÖY’DEKİ  VAKIFLARA AİT TÜRK ESERLERİNİ  YAĞMA EDİYOR.

 

390 yıl Osmanlı İmparatorluğu  egemenliğinde kalan Yunanistan’ın Rodos ve İstanköy Adası’nda  Türk vakıflarına  ait çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Ancak adalardaki  eserler, çeşitli nedenlerle Türklerin ellerinden alınarak zaman içinde ya yok olmaya terk edilmekte  ya da başka amaçlar ile kullanılmaktadır.

Sınır Tanımayan İnsan Hakları Örgütü’nün hazırlamış olduğu raporda vakıflar konusunda şunlar dile getirilmiştir:

 • Yunanistan,vakıf yönetiminin  Rodos ve İstanköy Türklerince  özgürce seçilmesini öngören Paris Antlaşmasına uymamaktadır.
 • Yunan makamlarınca atanan vakıf yöneticileri tarafından vakıf malları, bağışlanmakta ya da değerlerinden daha düşük bir fiyata satılmaktadır.

Günümüzde, Vakıfların yıllık mali denetimleri Güney Ege Bölge Genel Sekreteri tarafından yapılmaktadır, ancak yıllık hesaplar kamuya açıklanmamaktadır.

Üstelik Rodos’ta Vakıf Yönetimi, Yunanistan Devleti’nin resmi kayıtlarına göre anlaşılmaz bir şekilde Güney Ege Bölge Genel  Sekreterliğine;2002 yılında 151.137 Avro ve 2003 yılında 180.000 Avro olmak üzere 331.137 Avro dolayında para vermiştir.

Vakıf mallarının yok edildiğine ait örneği,Murat Reis Külliyesi’nden verelim: İçinde  cami,türbeler ve mezarlıklar bulunan külliye bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve mezar taşları vandalca kırılarak yok edilmiştir. Murat Reis Camisi,1972 yılında ibadete kapatılmıştır ve restorasyon yerine külliyenin avlusunda belediye konservatuarı inşa edilmiştir.

Son olarak Yunanistan Hükümeti,turistlerin bu yıkımı görmesini engellemek için Temmuz 2017 ayının başlarında Külliyenin giriş kapısına bir kilit vurmuş bulunmaktadır.

Adalardaki Türklere ait kültürel eserlerin zamanın tahribatına bırakılarak yok edilmesinin ardındaki gerçeğin, ada Türklerinin geçmişle bağının kopararak asimilasyonun bir parçası uygulamalar olduğu açıktır.

Dernek olarak:

 • Rodos ve İstanköy’de Türk kimliğinin  kabul edilmesini ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskılara son verilmesini,
 •   Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi hakkının sağlanmasını,
 •   Rodos ve İstanköy Türklerinin Müslümanlık eğitimi için önündeki engellerin kaldırılmasını,
 •   Rodos, İstanköy ve Onikiadalar da ki Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesini,
 •   Rodos ve İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu üyelerinin, Rodos ve İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle gelmelerinin sağlanmasını,
 •  Zaman zaman ortaya çıkan nefret ve baskı ortamının sona erdirilmesini,
 •  Yunanistan ders kitaplarında Türk düşmanlığını işleyen görüşlerin ortadan kaldırılmasını,
 •  Ve Murat Reis Külliyesi’nin çağdaş anlamda onarılmasını,camisinin yeniden ibadete açılmasını ve   mezar taşlarının vandalca yok edilmesinin engellenmesini talep ediyoruz.