RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜ ANSİKLOPEDİSİ

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜ ANSİKLOPEDİSİ

Rodos ve İstanköy Türklüğü Ansiklopedisi’nde  adalar Türklüğüne ait bilgiler,bir bütün halinde 15 bölümde verilmeye çalışılmıştır. Rodos ve İstanköy  Türklüğü Ansiklopedisi, klasik  ansiklopedilerden farklı olarak,konular dikkate alınarak bölümler halinde  yazılmış ve her bölüm içindeki maddeler de abc sırasına göre  sıralanmıştır. Bu bağlamda sırasıyla ansiklopedi:

 • Rodos ve İstanköy Coğrafyası
 • Rodos ve İstanköy Tarihi
 • Rodos ve İstanköy Simgeleri
 • Rodos ve İstanköy Türklüğünde İz Bırakan  Türkler
 • Rodos ve Bağlı Adalarda Yönetim,Hukuk,Belediye,Güvenlik ve Sağlık  Yapılanması
 • Rodos ve İstanköy Türklerinde Sosyal ve Kültürel Yaşam
 • Rodos ve İstanköy Türklerinde Örgütlenme
 • Rodos ve İstanköy Türk-Müslüman Vakıfları
 • Rodos ve İstanköy’de Ekonomi ve Türkler
 • Rodos ve İstanköy Osmanlı Türk-Mimarisi
 • Rodos ve İstanköy Türklerinin Hakları ve Talepleri
 • Rodos ve İstanköy Türklerinde Basın-Yayın
 • Rodos ve İstanköy Türklüğü Kitapları
 • Rodos ve İstanköy Türklüğü Seçilmiş Kaynakçası
 • Rodos ve İstanköy Türklüğü:Dünü,Bugünü ve Geleceği

gibi konu  başlıklarıyla    kaleme alınmıştır.

Ansiklopedi kaleme alınırken dilinin yalın ve anlaşılır olmasına da  özen gösterilmiştir. Yabancı sözcük ve terimler yerine, onların Türkçe karşılıklarının bulunmasına gayret edilmiştir. Ayrıca gerekli görülen yerlerde dipçeler(dipnotları) ile  açıklamalarda bulunulmuştur .

Çok sayıda kaynakçaya başvurularak hazırlanan ansiklopedi XV+318 sayfadır.Her bölümde konuyla ilgili fotoğraflar vardır.

RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜ SEÇİLMİŞ KAYNAKÇASI[1]

A

Acıpınar, Mikail, 2014. Rodos ve İstanköy’de Türk Eserleri. (Ed.,) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün (İç.,) Rodos ve İstanköy Türklüğü. Bornova-İzmir,2014

Agriantonis, Nikos. 2006. ‘αλά’ και ‘κακά’ μνημεία! In Konstantinos Tsitselikis (ed.), Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών: Πτυχές μιας Εθνικής Σύγκρουσης, 457– 465. Athens: KEMO.

Ahbab, Yakup, 2009. Yakın Dönem Tarihimizde İstanköy Adası. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul

Ahmet Kemal(Rodoslu), 1915. Isporat Adaları ve Tarihçesi(Osmanlıca). İstanbul

Ahmet Tevfik, 1923. Sultan Cem. İstanbul

Akgündüz, A., 2012. İslam Hukukuna Göre Vakıf Mallarının Mülkiyet Meselesi (İç.,) Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu Bildirisi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın-ları-107 Ankara

Aksu, Fuat, 2014. Uyuşmazlık – Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye – Yunanistan İlişkileri (Ed.) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün ( İç.,) Rodos ve İstanköy Türklüğü. Bornova-İzmir

Aktar, Ayhan, 2006. Το πρώτο έτος της ελληνοτουρκικής ανταλλαγής πληθυσμών: Σεπτέμβριος 1922–Σεπτέμβριος 1923. In Konstantinos Tsitselikis (ed.),Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών: Πτυχές μιας Εθνικής Σύγκρουσης, 111–156. Athens: KEMO.

Altuğ, Yılmaz, 1998. “İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Yunanistan’a Verilen Adalar Meselesi, İkinci Dünya Harbi ve Türkiye”, Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Ankara.

Amond, Gabriel, Sidney Verba, 1963. The Civic Cultere: Political Attitudes And Democracy İn Five Nations, Princeton Univ. Press

Anderson, M.S. Anderson, 1966. The Eastern Question 1774-1923, London

Angel, M.D., 1978. The Jews of Rhodes: The History of a Sephardic Community, New York

Arcayürek, Cüneyt, 1972. İkinci Dünya Savaşı’na Ait Gizli Belgelere Göre (Alman Dışişleri Bakan-lığı Arşivi) Türkiye Ne Kazandı? Ne Kaybetti? Hürriyet Gazetesi, 29,30,31 Ekim 1972.

Arsava,Füsun,1993. Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve Özellikle Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. Maddesi Işığında İncelenmesi. A.Ü. SBF Basımevi. Ankara

Aslan Halide, 2012. Tanzimat Döneminde Dini Değişim Halleri: İhtida- Gizli Din- Tanassur ve Osmanlı. Toplum Bilimleri Dergisi,Temmuz- Aralık 2012,6/ 12.

Aslanapa, Oktay, 1996. Rodos’ta Türk Eserleri. Türk Kültürü,Sayı: 42/IV,(Nisan 1966)

Aslanapa, Oktay, 1966. Rodos’da Türk Eserleri. Türk Kültürü Dergisi,37-48/4,531- 541.

Ataç, Muhtar, Yunanistan ve Onikada. Gnkur. ATASE Kütüphanesi. Daktilo eser.

Atılgan, Zeynep, 2013. İstanköy’de Geleneksel Ev Mimarisi ve Ege Adaları İle Kıyı Egedekilerin Karşılaştırılması Üzerine Düşünceler. 3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu 30 Ekim 1 Kasım 2013- Bodrum,Haz. M. A. Erdoğru- A. Özgiray,İzmir,2014.

Avcı, N., 2007. Tarih Süresince Rodos. Ankara: İlâhiyât Yayınları.

Axtmann, Rolan, 1996. Liberal Democracy into the Twenty-First Century: Globalization, Integration and the Nation-State. Manchester: Manchester University Press

Aydar, Orhan, 1971. Onikiada’yı İstiyoruz. Çağımız Dergisi.

Aydaş, Murat, 2010. M.Ö.7.Yüzyıldan 1.Yüzyıla kadar “Karya ile Rodos Devleti Arasındaki İlişkiler” Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul

Aydın, Mahir, 1993. Cezayirli Gazi Hasan Paşa.TDVİA., C. VII, İstanbul

Ayoğuz, Ş., 1989. Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti. Yüksek Lisans Tezi,Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayoğuz, Şengül, 1991. XIX. Yüzyılın Sonlarına Doğru Doğu Ege Adalarının Sosyal ve Ekonomik Durumu. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, I/I, İzmir

B

Bahr-i Sefid Klavuzu, 1331. Adalar Denizine Aid,Dersaadet

Balducci, Hermes, 1932. Architettura Turca in Rodi,Milano 1932 (Türkçe’si: Rodos’ta Türk Mimarîsi [trc. Celâlettin Rodoslu], Ankara 1945)

Balta, R., 1994. Rodos ve İstanköy’deki Türk Varlığı. Türk Dünyası Tarih Dergisi,93,

Baltsiotis, Lambros & Konstantinos Tsitselikis. 2008. ειονοτική εκπαίδευση της Θράκης: νομικό καθεστώς,προβλήματα και προοπτικές. In Thalia Dragona,Anna Fragkoudaki (eds.),Πρόσθεση όχι αφαίρεση. Πολλαπλασιασμός στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης,59–90. Athens: Metaichmio.

Barnes, J.R., 2005. Murat Re’is Tekkesi (Rodos). Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, Kaynaklar-Doktrin-Ayin ve Erkân-Tarikatlar-Edebiyat-Mimari-Güzel Sanatlar Modernizm

Barnes, J.R., 2005. The Tekye of Murad Ra‘is on Rhodos,Sufism and Sufis in Ottoman Society (Ed. Ahmet Yaşar Ocak),Ankara

Bastiyalı, Mehmet, 1999. Rodos ve Oniki Adalar Tarihi, İzmir

Baş, Rahime, 2008. Namık Kemal’in Rodos ve Sakız Mutasarrıflıkları (1879- 1888), Ege Üniv. Sos. Bil. Enst. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir

Başeren, Serdaç Hami, Ali Karamahmut, 2003. Ege’de Egemenliği Devredilmemiş Adalar, Ankara

Baysun, M.Cavid, 1946. Cem Sultan Hayatı ve Eserleri, İstanbul

Berg, A., 1862. Die Insel Rhodus, Historisch,Geographisch Archaeologisch, Braunschweig

Bilgi, Nejdet, 2016. İstanköy Kazası Hakkında 1909-1910 Yıllarına Ait 12 Belge. Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi. Sayı II/1 – July 2016, 93-124

Bostan, İ., 1992. Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Braudel, F., 1993. II. Felipe Dönemi’nde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası. 1,M. A.

British Documents on the Origins of the War 1898-1914, Edi., Gearge P. Gooch-Harold Temperley, C. IX, Kısım:2, London 1933, Belge No:1019

Brockman, Eric, 1969.The Two Sieges of Rkodes(1480-1522), London

C

Čapo-Žmegač,Jasna. 2010. Refugees,Co-Ethnic migrants,and Diaspora: blurring the categories. In Jasna Čapo-Žmegač,Christian Voss,Klaus Roth (eds.),Co-Ethnic Migrations Compared. Central and Eastern European Contexts,177–194. Munich– Berlin: Verlag Otto Sagner.

Çelik, Bülent, Uğur Ünen, XVIII. Yüzyılda Rodos’un Sosyo-konomik, Dini ve Kültürel Durumu. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:2 Sayı:2

Cezâir-i Bahri Sefid Sâlnâmesi, Hicri 1310,1321,1311.

Chiotakis, Stelios. 1997. Σχολική εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωση των μουσουλμάνων της Ρόδου. Σύγχρονα θέματα 63–64. 79–83. Clogg,Richard. 2002. Minorities in Greece. London: Hurst.

Cin, Turgay, 2003.Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığın Din ve Vicdan Özgürlüğü (Başmüftü-lük ve Müftülükler Sorunu). Seçkin Yayınları, Ankara

Cin, Turgay, 2009.Yunanistan’daki Türk Azınlığın Hukuki Özerkliği (Müftülük Meseleleriyle İlgili Yunan Yargıtay Kararları ve Diğer Belgeler), Orion Kitabevi, Ankara

Cuinet, I, A. Gabriel, 1921. La cité de Rhodes, Paris, I-II

Ç

Çağ G., Ural, S., 2014.Türk-Yunan İlişkilerinin Değiş(e)meyenleri:Yunanalgısında Türk İmgesisine Tarihsel Bir Yaklaşım. History Studies İnternational Journal of History.ISSN 1309-4688 Volume 6 Issue 2 februaty

Çakan, İ., 1965. Osmanlılar Devrinde Rodos. Mezuniyet Tezi, İstanbul.

Çelik Bülent, Uğur Ünen, 2015.XVIII. Yüzyılda Rodos’un Sosyo-Ekonomik, Dinî ve Kültürel Durumu. ADÜ.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:Sayı 2 (s.52-73)

Çeliker, Fahri, 1985.Ege Adalarının Yakın Tarihi.Güncel Konular, nr.VI, Ankara

Çelikkol, Zeki, 1990.İstanköy’deki Türk Eserleri ve Tarihçe. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

Çelikkol, Zeki, 1992.Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe. (Genişletilmiş mukayeseli 2.Baskı) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

Çolak, Filiz, 2005. II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyete Batı Anadolu’da Üretim ve Dış Ticaret (1908- 1923),D.E.Ü A.İ.İ.T. Enstitüsü,Basılmamış Doktora Tezi,İzmir

D

Dağlı, S.A. Kahraman, R. Dankoff (Haz.),IX. Kitap, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Dakin, Dauglas, 1962.The Diplomacy of the Great Powers and the Balkan States 1908-1914. BalkanStudies, III /2 (1962)

Darkot, Besim, 1955.Rodos.Milli Eğitim İslam Ansiklopedisi, IX, İstanbul

De Rapper, Gilles, Sintès, Pierre. 2008. Introduction,1–23. In Gilles de Rapper,Pierre Sintès (eds.),Nommer et classer dans les Balkans. Athens: Ecole française d’Athènes.

Defter-i Evkâf-ı Merhum Sultan Süleyman Han der nefs-i Rodos, no. 105, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Ankara

Demir, Muzaffer, 2006.Artemisia ve Rhodes.Tarih İncelemeleri Dergisi, İzmir

Diker, Yalçın, 1998. Menteşe Adaları’nın(Onikiada)İkinci Dünya Savaş Başlangıcındaki ve Sonra-sındaki Statüsü ile 1947 Paris Andlaşması’ndan Günümüze Uzanan Sorunlar. Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirisi. İkinci Dünya Harbi ve Türkiye, Ankara

Dilek, Bahadır Selim, 2008. Ege’nin Unutulan Türkleri. İnceleme. Cumhuriyet Kitapları

Dilek, Bahadır Selim, 2014.Gazeteci Gözüyle; Ege’nin Unutulan Türkleri. (Ed. )Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün (İç., )Rodos ve İstanköy Türklüğü. Bornova-İzmir

Dimitras, Panayote, 2014.Yunanistan’daki Türklerin ve Diğer Azınlıkların Hakları. (Ed. )Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün (İç., )Rodos ve İstanköy Türklüğü. Bornova-İzmir

Doğan,Güner, 2008. İngiliz ve Fransız Seyyahlara Göre 17. ve 18. Yüzyıllarda Ege Adaları (Midilli, Sakız, Sisam, Rodos) ve Çevresi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doğan, Güner, 2008.İngiliz ve Fransız Seyyahlara Göre 17. ve 18. Yüzyıllarda Ege Adaları (Midilli, Sakız, Sisam, Rodos) ve Çevresi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yeniçağ Anabilim Dalı,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara

Dortier, J.F., 2004. Dictionnaire des sciences humaines. Paris: Editions sciences humaines. The Muslim Communities in Kos and Rhodes

Dürüst, M.Kamil, 1982. Rodos ve Murat Reis Şehitliği. Türk Kültürü Dergisi, 228/XX

Dürüst, M.Kamil, 1985/86. Rodos’ts Tarih ve Turizm.Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 74/353, İstanbul

E

Ege Adaları Etüdü, 1965. Gnkur.Başkanlığı, Ankara

Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, (Ed., C.Küçük), Ankara

Ege Denizi ve Ege Adaları, 1995. Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul

Emecen, Feridun M, 2001. İstanköy. TDVİA.,C. XXIII, İstanbul

Emecen, Feridun M, 2003. Osmanlı Klasik Döneminde Ege Adaları’nın Mali Yapısı ve Vergi Sistemi.Ege Adaları’nın İdari, Mali ve Sosyal Yapısı, Ankara

Emecen, Feridun M, 2003. Ege Adalarının İdari Yapısı.Ege Adaları’nın İdari, Mali ve Sosyal Yapısı. Ankara

Emir Ali Haydar, 1339. Türkiye- İtalya Harbi Tarih-i Bahrisi, İstanbul

Erdoğru , Mehmet Akif, 2012.XIII.-XV. Yüzyıllar Türkiye Tarihi,Beylikler Dönemi,İlya yayınları, İzmir

Erdoğru, Mehmet Akif, 2014. Rodos’ta Türk-Müslüman Vakıflarının Durumu (İç.,) Rodos ve İstanköy Türklüğü (Ed.) Kaymakçı, M. ve Özgün, C. Meta Basım, Bornova, İzmir

Erdoğru, Mehmet Akif, 1998 Rodos Adasında 1711 Yılında Tımarlar ve Timarlılar. Tarih İncelemeleri Dergisi, XIII

Erdoğru, Mehmet Akif, 2000. Rodos Adasındaki Osmanlı Evkâfı. Tarih İncelemeleri Dergisi, XV, İzmir

Erdoğru, Mehmet Akif, 2004. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Ruznamesi. Tarih İncele-meleri Dergisi, XIX, İzmir

Erdoğru, Mehmet Akif, 1996.The Island of Rhodes Under Ottoman Rule:Military Situation, Population, Trade and Taxation.Arap Historical Rewiev for Ottoman Studies, WIII-XIV, Zaghoun

Erinç, Sırrı, Talip Yücel, 1978.Ege Denizi, Türkiye ile Komşu Ege Adaları, Ankara

Erkin, Feridun Cemal, 1980. Dışişlerinde 34 Yıl, C.I, Ankara

Erkin, Feridun Cemal, 1976. 12 Ada’yı Yunanistan’a Kim ve Nasıl Verdi?Milliyet, 28 Temmuz 1976.

Ertuna, Hamdi, 1982. Türk-Yunan İlişkileri ve Ege Denizi’nin Jeopolitik Önemi. Güncel Konular Dergisi, nr:III, Ankara

Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî., 2005. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Y.

Evliya Çelebi, 1935. Seyahatname, IX, İstanbul

Eyice, Semavi, 2000. İbrâhim Paşa Camii. TDVİA.,C. XXI, İstanbul

F

Faroqhı, S., 2003. Osmanlı Dünyasında Üretmek,Pazarlamak, Yaşamak. G.

Fautre, Willy, 2015. Greece: Ethnic Turks In Rhodes And Kos. Copyright Federal Union of European Nationalities and Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association. All Rights Reserved. Brussels, December 2016

Fenik, Adviye, 1971. Ya Şu Onikiada. Son Havadis Gazetesi, Kasım 1971

Field, Henry M., 1985.The Greek Island and Turkey After The War, London

Francis, E.K. 1947. The nature of the ethnic group,American Journal of Sociology, 52(5).

G

Gabriel, Albert, 1921-1923. La Cite De Rhodes, I-II, Paris

Galande, Abraham, 1935. Historire Des Juifs deRhodes, Chio, Cus.Etc., İstanbul

Gallas, K., 1985. Rhodos, Köln

Gazânâme-i Halil Paşa 1595-1623 (Tahlil ve Metin),Ed. Meltem Aydın, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2010.

Georgalidou Marianthi. 2003. Living with the ‘Other’. Examples from the Discourse of the Greeks and the Greek Muslims of Rhodes in the Local Press. International Journal of the Humanities 1.

Georgalidou, Marianthi, Vassileios Spyropoulos & Hasan Kaili. 2011. Spoken varieties of Greek in the bilingual Muslim Community of Rhodes. York University: Proceedings of the 7th International Conference on Greek Linguistics,http:// 83.212.19.218/icgl7/index.htm (29 May 2011).

Georgalidou,Marianthi. 2004.Αφήγηση:συνομιλιακή διαπραγμάτευση ζητημάτων ταυτότητας στο πλαίσιο της δίγλωσσης γλωσσικής κοινότητας των μουσουλμάνων της Ρόδου. Πρακτικά. 6th International Conference on Greek Linguistics.

Gn. Kur. ATASE Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, Osmanlı Devri, Osmanlı-İtalyan Harbi, 1911-1912, Ankara, 1981, s.394.

Gn. Kur. ATASE Başkanlığı, Türk Yunan İlişkileri ve Megalo İdea, Ankara,1985, Ek: 1; Sırrı Erinç – Talip Yücel, Ege Denizi, Türkiye ile Komşu Ege Adaları, Ankara, 1988, s.9-10; Hüseyin Pazarcı, Doğu Ege Adaları’nın Askerden Arındırılmış Statüsü, Ankara, 1986, s. 4-5.

Gök, İ., 2007. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 168 Numaralı Mühimme Defteri (s. 200- 376) (1183-1185/1769-1771) Transkripsiyon,Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi,Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.

Grigoriadis, Ioannis N. 2008. On the Europeanization of Minority Rights Protection: Comparing the Cases of Greece and Turkey,Mediterranean Politics, 13(1)

H

Halil Hamid, 1328.Rodos’un Fethinde Sultan Süleymanın Tedabir-i Siyasiyyesi. İstanbul

Hall, Stuart. 1996. Ethnicity: Identity and Difference. In G. Eley & R. Grigor Suny (eds.), Becoming National – A Reader. New York: Oxford University Press.

Handlery, George Handlery, 2005. How to Solve Ethnic Minority Problems in Central and Eastern Europe. The Brussels Journal

Hatipoğlu M., 1999. Yunanistan’da Etnik Gruplar ve Azınlıklar, Ankara: SAEMK Yay.

Hayta, Necdet, 1994. Rodos ve 12 Ada’nın İtalyanlar Tarafından İşgali ve İşgalden Sonra Adaların Durumu(1912-1922). Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, V, Ankara

Hayta, Necdet, 1995. İtalyanların Rodos ve 12 Adalardaki Faaliyetlerine Dair Bir Rapor(1913). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, III, Ankara

Hayta, Necdet, 1996. İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları Sorunu. Atatürk Araştırmaları Dergisi, XXXVI, Ankara

Hayta, Necdet, 2006. Ege Adaları Sorunu-1911’den Günümüze, Ankara

Hayta, Necdet, 2014.Ege Adaları Sorunu’nun Tarihsel Gelişimi. (Ed. )Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün (İç., ) Rodos ve İstanköy Türklüğü. Bornova-İzmir

Herzfeld, Michael. 1985. The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Greek Mountain Village. Princeton: N.J.,Princeton University Press. Hirschon,Renée. 2006. Τα αποτελέσματα της Ανταλλαγής. In Konstantinos Tsitselikis (ed.), Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών: Πτυχές μιας Εθνικής Σύγκρουσης,157–181. Athens: KEMO.

Horowitz, Donald. 1989. Europe and America: a comparative analysis of ethnicity. Revue européenne des migration internationales, 5(1). 47–61.

İ

İbrahimgil, Ammar, 2012. Rodos,Murat Reis Külliyesi Belgelemesi ve Restorasyon Önerisi, Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi, Ankara

İnalcık, Halil, 2012. Osmanlılarda Vakıf ve Vakfiye(İç) Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu Bildirisi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları-107 Ankara

İsmail Hakkı (Tevfik), 1932. Adana ve 12 Ada Matbuatı. T.C Hariciye Vekaleti Matbaası

İssawi, Charles, 1980. The Economic History of Turkey (1800- 1914), The University of Chicago Pres, London

İssawi, Charles 1980. Wages in Turkey (1850- 1914).Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, (Ed., H. İnalcık- O. Okyar), Ankara

İşbilir, Ömer, 2003.Ege Adaları’nda Osmanlı Vakıfları.Ege Adaları’nın İdari, Mali ve Sosyal Yapısı, Ankara

İşgüven, Hazım, 1985.Ege ve Doğu Akdeniz Adaları’nda Tarihi Gelişmeler. Askeri Tarih Bülteni, Yıl10/XIX, Ankara

J

Just, Roger. 1989. The Triumph of the Ethnos. In Elizabeth Tonkin, Maryon McDonalds & Malcolm Chapman (eds.),History and Ethnicity, ASA Monographs 27,71–78. London: Routledge and Kegan

K

Kaili, Hasan, Spyropoulos,Vassileios,Georgalidou, Marianthi. & Celtek,Aytac. 2009. Causative constructions in the Turkish variety of the bilingual Muslim community of Rhodes: a preliminary research. In S. Ay, Ö. Aydın,İ. Ergenç, S. Gökmen,S. İşsever & D. Peçenek (eds.),Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics, 403–412. Wiesbaden: HarrasowitzVerlag.

Kahraman (Akt.), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Kan, Muzaffer, 1988. Osmanlı Devleti’nin Ege Denizi’ne Açılması ve Ege Stratejisi. Askeri Tarih Bülteni, Yıl 13/XXV, Ankara

Kanat, Cüneyt, 1999. Memlûk Sultanı Melik ez-Zâhir Seyfeddin Çakmak’ın Rodos Seferleri (1440-1443-1444). Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, İzmir

Kanetaki, E.I., 2004. Othomanika Loutra ston Elliniko Horo, Athens 2004

Kara Çelebi-zâde Abdülaziz Efendi, Ravzatü’l-Ebrâr, Bulak 1248.

Karpat, Kemal, 1985.Ottoman Population1830-1914-Demographic and Social Characteristics, The University of Wisconsin Press, USA

Kaşlıoğlu, Şahap, 2007. Rodos’ta Saklı Zamanlar. (Ed., Ali Fuat Örenç). Doğu Kütüphanesi Yayınları

Kâtib Çelebi, 2007. Fezleke, Tahlil ve Metin, Haz. Zeynep Aycibin, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007.

Kâtib Çelebi, 2008. Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-Bihâr (Deniz Seferleri Hakkında Büyüklere Armağan), Haz. İdris Bostan, Ankara 2008.

Kaurinkoski, Kira, 2012. The Muslim Communities in Kos and Rhodes:Reflections on Social Organization and Collective Identities in Contemporary Greece.Slavica Helsingiensia Ed:By Jouko Lindstedt anda Max Wahlstrom.Balkan Encounters-Old and New Identities In South Eastern Europe Helsinki 2012

Kaymakçı, Abdurrahman, 2014. Rodos Anıları(Basılmamış)

Kaymakçı, Mustafa, 2014. Ortantalizmin Kökenleri Üzerine/1, 2, 3. http://www.dagarcikturkiye. yazar. Erişim 10 Aralık 2014

Kaymakçı, Mustafa, Cihan Özgün, (Ed.), 2014. Rodos ve İstanköy Türklüğü. Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları

Kaymakçı, Mustafa, Cihan Özgün, (Ed.), 2014. Turkish Idenity In Rhodes and Kos.Rhodes, Kos and The Dodecanese Islands Turks Culture and Solidarity Associatıon Publications

Kaymakçı, Mustafa, Cihan Özgün, (Ed.), 2016. Rodos ve İstanköy Türklüğü.Genişletilmiş İkinci Baskı. Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları

Kaymakçı, Mustafa, Cihan Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi: “Ege Denizi’nden Yükselen Sessiz Çığlık. Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları

Kaymakçı, Mustafa, Cihan Özgün, 2015. The Recent History Of The Rhodes and Kos Turks” The Silent Cry Rising In The Aegean Sea”.Rhodes, Kos And The Dodecanese Islands Turks Culture and Solidarity Association Publications

Kaymakçı, Mustafa 2013. The Religious Problems Of The Turks Living In Rhodes, Kos And The Dodecanese. 26-27 Kasım 2013 Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu.Cenevre.

Kaymakçı, Mustafa, Sabri Sürgevil, Cihan Özgün, 2013. Bodrum ve İstanköy Açısından Adalar Türklüğü. 3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 30 Ekim-1 Kasım 2013, Bildiriler’, Haz. M. Akif Erdoğru, Ahmet Özgiray, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını, İzmir

Kaymakçı, Mustafa, 2014, Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları ve Çözümler(Ed., Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün)( İç.,) Rodos ve İstanköy Türklüğü. Bornova-İzmir

Kaymakçı, Mustafa, 2014. The Main Problems of The Turks Living in Rhodes, Kos and the Dodecanese. FUEN Üyeliğe Kabul Sunuşu. 8 Mayıs 2014. Flensburg, Almanya

Kaymakçı, Mustafa, 2014. Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Kısa Tarihçesi. (Ed. )Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün (İç., )Rodos ve İstanköy Türklüğü. Bornova-İzmir, 2014

Kirtzoglou, Elisabeth, Sistani, Lina. 2003. The Other then,the other now, the other within: stereotypical images and narrative captions of the Turk in Northern and Central Greece. Journal of Mediterranean Studies, 13(2), 189–213.

Koçu, Reşat Ekrem, 1956. “Rodos’un Fethi”, Resmi Tarih Mecmuası, VII/9-81, İstanbul

Kolodny, Emile. 2004. Îles et populations en Méditerranée orientale. Istanbul: Les éditions ISIS. Kurban, Dilek, Tsitselikis, Konstantinos. 2010. A tale of reciprocity. Minority Foundations in Greece and Turkey. TESEV/KEMO. Mavrogordatos,Giorgos. 1992. Το ανεπανάληπτο επίτευγμα. In Paschalis Kitromilides (ed.),ικρασιατική καταστροφή και ελληνική κοινωνία,Δελτίο ικρασιατικών Σπουδών, 9,9–12.

Konuk, Neval , 2008.Rodos’taki Murad Reis Tekkesi’nin Müzik Okulu Olması Üzerine. Uluslararası Suçlar ve Tarih, Sayı 5-6

Konuk, Neval, 2010. Süleymaniye Camii. TDVİA., C. XXXVIII, İstanbul

Konuk, Neval, 2010. Murad Reis’in Yunanistan Rodos’taki Türbesi. Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu 2010 ve Türk Denizcilik Ticareti Tarihi Sempozyumu II Bildirileri, İstanbul

Konuk, Neval, 2008. Midilli, Rodos, Sakız ve İstanköy’de Osmanlı Mimarisi/Ottoman Architecture in Lesvos, Rhodes, Chios and Kos.Stratejik Araştırmalar Merkezi(SAM) Yayını, Ankara

Konuk, Neval, 2014. Rodos Osmanlı Mimarisi’nden Örnekler: Kütüphane, Saat Kulesi ve Rüştiye. (Ed. )Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün (İç., )Rodos ve İstanköy Türklüğü. Bornova-İzmir

Köylü, Zafer, 2002. Trablus Savaşı Sırasında 12 Ada’nın İşgali.Türkler, XII, Ankara

Kurban, Dilek, Tsitselikis, Konstantinos. 2010. A tale of reciprocity.Minority Foundations İn Greece And Turkey. TESEV/KEMO

Kurtcephe, İsrafil, 1990. İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazını Geçme Teşebbüsleri. Otam Sayı:1, Ankara

Kurtcephe, İsrafil, 1991. Rodos ve Oniki Ada’nın İtalyanlarca İşgali. OTAM, sayı;2, Ankara

Kurumahmut, Ali, 1995. Ege Adalarının Silahlandırılmış Statüleri. Deniz Kuvvetleri Dergisi, Mart, 1995

Kurumahmut, Ali, 2005.Geçmişten Günümüze Ege Denizi ve Ege Adaları.Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri-I, Ankara

Kurumahmut, Ali, Sertaç Hami Başeren, 2004. The Twilight Zones in the Aegean (un) forgotten Turkish Islands, Ankara 2004

L

Lehman, I., 1985. Griechische Inseln,Band 3,Die Dodekanes,München

Livi, L., 1950. Prime Linee per una Storia Demografica di Rodi, Firenze

Luttrell, S., 1989. Griechenland: Lexikon der historischen Stätten, München

M

Macar, Elçin, 2006.Lozan’dan Günümüze Onikiada Türklerinin Sorunları. I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No: 34

Malcı,E., 1967. Rodos’un Fethi. Mezuniyet Tezi,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Mavrommatis, Giorgos. 2006. Χριστιανοί πρόσφυγες και μουσουλμάνοι μειονοτικοί στην Ελλάδα: Το ζήτημα της εθνικής ομογενοποίησης και ο ρόλος της εκπαίδευσης, 358–367. In Konstantinos Tsitselikis (ed.), Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών: Πτυχές μιας Εθνικής Σύγκρουσης. Athens: KEMO.

Mehmed Süreyya, 1996. Sicill-i Osmanî. 2,5,N. Akbayar (Haz.), S.A.

Meray, Seha L. 1969, Lozan Barış Konferansı Tutanakları, Takım:1,C:1, Kitap:1, Ankara

Mete, Şengül, 1999. Trablusgarb Savaşı ve İtalya’nın Akdeniz’deki Faaliyetleri. Çağdaş Türkiye Tarih Araştırmaları Dergisi, III/8, İzmir

Morley, David & Robins, Kevin. 1993. No place like Heimat: Images of home(land), 3– 32. In E. Carter et al. (eds.), Space and Place: Theories of Identities and Location. London: Lawrence and Wishart.

Muhaj, Ardian, 2013. Ottoman corsairs in the Atlantic during the 16th Century: Murat Rais, the Albanian and the first Ottoman expeditions to the Canary Islands.Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, 26-29 Eylül 2013.

N

Nâimâ Mustafa Efendi, 2007. Târih-i Na‘îmâ (Ravzatü’l-Hüseyn fî Hulâsâti Ahbâri’l-Hâfikayn), Haz. Mehmet İpşirli, C. II, Ankara.

Nasuhoğlu. M, Sadi, 2008. Rodos(Anılar ve Tarihçe). Muğla

Nasuhoğlu. M, Sadi, 2015. Rodos Osmanlı Dönemi Çeşmeleri. Birinci Basım İzmir

Nicolas, M., 1996. La communauté musulmane de Grèce (Rhodes et Cos). Turcica,VIII, Paris 1976, s. 57-69; C. E. Bosworth, “Arap Attacks on Rhodes in the pre-Ottoman Period”, JRAS,VI/2

Notaras, Andreas. 2008. Εκπαιδευτικές πρακτικές και διλήμματα ταυτότητας στη μειονότητα της Θράκης.περίπτωση της Ξάνθης,Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών, 127(3),

Nur, Rıza. Hayat ve Hatıratım, c.IV, Frankfurt

O

Orakçı, Meryem, 2012. Rodos Müslümanları. Selam Gazetesi 1926-1936. Kitap Yayınevi, İstanbul

Oran, Baskin. 2006. Διδάγματα από τα άρθρα 1 και 2 της Σύμβασης της οζάνης. In Konstantinos Tsitselikis (ed.), Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών: Πτυχές μιας Εθνικής Σύγκρουσης, 289–323. Athens: KEMO.

Orhon, Cengiz, 1964. On İki Ada Meselesi. TK

Orhon, Cengiz, 1964. On İki Ada’da Türk Eserleri ve Türk Nüfusu.

Orhonlu, Cengiz, 1964.Onikiada’da Türk Eserleri ve Türk Nüfusu.Türk Kültürü, XXIV/II, Ankara

Orlandos, A.K., 1948. Paleochristianioni,Vyzantinoi kai Metavyzantinon Naoi tis Rhadou. Archaion ton Vyzantinon Mnimeion tis Ellados,VI/1,Athens

Ö

Örenç, Ali Fuat, 2001. Research onthe Turkish Monuments in the Rhodes Island of the Ottoman Period.İstanbul University’s Contributions to Archaelogy in Turkey(1932-2000), (Editör: O.Belli), İstanbul

Örenç, Ali Fuat, 2003. Ege Adaları’nın İdari Yapısı(1830-1923).Ege Adaları’nın Mali ve Sosyal Yapısı, Ankara

Örenç, Ali Fuat, 2006. Yakın Dönem Tarihimizde Rodos ve Onikiada, İstanbul

Özata, Safiye, 2010. İstanköy (Kos)’de Arşiv Belgelerine Göre Türk Yapıları.Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi, Ankara

Özbilgin, Mehmet Öcal, Cengiz Aydın, Abdurrahim Karademir, Muhammed Aykut Mis, 2014. ”Rodos ve İstanköy Türkleri’nde Oyun Geleneği” (Ed. )Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün (İç.,) Rodos ve İstanköy Türklüğü. Bornova-İzmir

Özgün, Cihan, 2014. Rodos ve İstanköy Türklerinde Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yaşam. (Ed. ) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün (İç.,)Rodos ve İstanköy Türklüğü. Bornova-İzmir

P

Parlak, Türkmen, 1979. Ege Denizi’nde İlk Türk Derya Beyleri, Ankara

Pazarcı, Hüseyin, 1986. Doğu Ege Adalarının Askerden Arındırılmış Statüsü, Ankara

Pazarcı, Hüseyin, 1986. Lozan Antlaşması’ından 1974’e Kadar Ege’ye İlişkin Gelişmeler ve Yunanistan’ın Ege Politikası.Tarih Boyunca Türk-Yunan İlişkileri. Üçüncü Askeri Tarih Semineri Bildiriler, Ankara

Piri Reis, 1973. Kitab’ı Bahriyye. Y. Senemoğlu (Haz.), Denizcilik Kitabı,1, Tercüman 1001 Temel Eser 19, İstanbul: Kervan Kitapçılık.

R

Randolph, B., 1687. The Present State of the Islands in the Archipelago, Oxford, tür.yer.

Rodos ve İstanköy Vakıf Defteri, Taksim Atatürk Kitaplığı (Belediye Ktb.), M.C. Yz. B.0007, İstanbul

Rodos’un Fethi, 1979. Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, İkinci Kısım Eki, Ankara

Rodoslu, Celalettin, 1945. Rodos ve İstanköy Adalarında Gömülü Tarihi Simalar. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

S

Safi, Mustafa, 2003. Mustafa Sâfî’nin Zübdetü’t-Tevârîh’i, Haz. İbrahim Hakkı Çuhadar, C. II, Ankara

Saka, Mehmet, 1974. Ege Denizi’nde Türk Hakları, İstanbul

Sarıoğlu, Tarık, 2007. Onikiada’nın Siyasi Tarihi.Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Savorianakis, P. 2000. ησιωτικές κοινωνίες στο Αιγαίο.περίπτωση των Ελλήνων της Ρόδου και της ω (18ος–19ος αιώνας). Rhodes: Municipality of Rhodes, Trochalia.Sintès,Pierre. 2010. Retrouver Rhodes, Téoros, 29(1), 37–45.

Soysal, İsmail, 1989. Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, C.I, Ankara, 1989, s.89-90.

Sumer, Faruk, 1954.Rodos’un Fethi.Resimli Tarih Mecmuası, VI/50, İstanbul

Sutton, David. 1998. Memories cast in Stone: The Relevance of the Past in Everyday Life. Oxford: Berg. Theodossopoulos, Dimitrios (ed.). 2009. When Greeks think about Turks. The view from Anthropology. London: Routledge.

Ş

Şahin, İlhan, 2003.Osmanlı Klasik Döneminde Ege Adaları’nda Nüfus ve Nüfus hareketleri.Ege Adaları’nın Mali ve Sosyal Yapısı, Ankara

Şimşir, Bilal, 1989. Ege Sorunu, C.I, Ankara, Belge No:80; Tanin Gazetesi, 19 Nisan 1912, No: 1303, s.1 ve 2.

Şimşir, Bilal, 1992. Lozan Telgrafları, C.I, Ankara, 1990, s. XIV; Atatürk’ün Milli Dış Politikası, C.I, Kültür Bakanlığı, Ankara

 

T

Tabib Ramazan, El Fethiyye Er Rodossiye Es Süleymaniye. (Çeviri; Yrd.Doç.Dr.Necati Avcı), 1998. Kayseri

Tansel, Fevziye Abdullah, 1973. Namık Kemal’in Hususi Mektupları-III, TTK, Ankara

Tansel, Fevziye Abdullah, 1959. Akdeniz Adalarının Elimizden Çıkmaması İçin Hususi Mektup-larına Göre Namık Kemal’in Mücadele ve İkazları. Belleten,XXIII/ 89- 92

Tarih ve Stratejik Etut Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basım Evi.

Tarkan, M.Tevfik, 1976. Ege Denizi ve Kıta Sahanlığı Sorunları. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Araştırmaları Dergisi, VII, Ankara

Tekindağ, Şahabettin, 1968. Rodos’un Fethi.Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, VIII, İstanbul

Ting, H. 2008. Social Construction of Nation – A Theoretical Exploration, Nationalism and Ethnic Politics, 14(3), 453–482.

Tonkin, Elizabeth, McDonald Maryon & Chapman, Malcolm. 1989. Introduction. In Elizabeth Tonkin, Maryon McDonalds, Malcolm Chapman (eds.), History and Ethnicity, ASA Monographs 27, 1–21. London: Routledge and Kegan.

Torr, Cecil, 1887. Rhodes In ModernTimes, London

Tsitselikis, Konstantinos & Giorgos Mavrommatis. 2003. Turkish: The Turkish Language in Education in Greece. Mercator-Education: European Network for Regional or Minority Languages and Education.

Tsitselikis, Konstantinos (Ed.). 2006.Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών: Πτυχές μιας Εθνικής Σύγκρουσης. Athens: KEMO.Τsitselikis,onstantinos. 2006. ουσουλμανικές κοινότητες στην Ελλάδα πριν και μετά το 1923: Δικαιικές Συνέχειες και δεολογικές Ασυνέπειες, 368–387. In Konstantinos Tsitselikis (ed.), Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών: Πτυχές μιας Εθνικής Σύγκρουσης. Athens: KEMO.

Tsitselikis,Konstantinos. 2008. Reciprocity as a Regulatory Pattern for the Treatment of the Turkish/Muslim Minority of Greece. In S. Akgönül (ed.),Reciprocity – Greek and Turkish Minorities – Law, Religion and Politics, 69–102. Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.

Tsitselikis, Konstantinos. 2010. Greece. In J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, Br. Maréchal & Ch. Moe (eds.), Yearbook of Muslims in Europe, vol II.

Tuğlacı, Pars, 1985. Osmanlı Şehirleri. İstanbul: Milliyet Tesisleri.

Tuncel, Metin, 2001.Murad Reis Mosque Courtyarad in Rhodes.İstanbul University’s Contri-butions to Archaelogy in Turkey(1932-2000), (Editör: O.Belli), İstanbul

Tuncel, Metin, İdris Bostan, 1998. Dünden Günümüze Ege Adaları. Dergisi, VI, İstanbul

Turan, Şerafettin, 1965. Rodos ve 12 Ada’nın Türk Hakimiyetinden Çıkışı” Belleten, XXIX/113

Turan, Şerafettin, 1970. Rodos’un Zaptından Malta Muhasarasına. Kanunî Armağanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 47-117.

Turan, Şerafettin, 1986.Geçmişten Günümüze Ege Adaları Sorunu, Boyutlar, Taraflar.Türk-Yunan İlişkileri. Üçüncü Askeri Tarih Semineri, Ankara

Turan, Şerafettin, 1990. Türkiye- İtalya İlişkileri, C.I., İstanbul

Türk-Yunan İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Yarını.Harb Akademileri Komutanlığı, İstanbul


U

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, 1954. Rodos Şövalyeleri Hakkında Antalya Valisi Sultan Korkud’a Gönderilmiş Bir Mektup.Belleten, XVIII/71, Ankara

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, 1960. Cem Sultan’a Dair Beş Orijinal Vesika. Belleten, XXIV/95, Ankara

Uzunçarşılı,İsmail Hakkı, 1977. Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar. III (2), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, 1978. Osmanlı Tarihi, Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar. IV (1), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı , 1983. Osmanlı Tarihi, C.II, Ankara

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, 1988. Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Ü

Ünal, A.A., 2002. XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Cezayir-i Bahr-i Sefîd (Akdeniz-Ege)

Ünen, U., 2013. XVIII. Yüzyılda Osmanlı İdaresinde Rodos Adası. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

V

Vatin, N., 2000. Rhodes et l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, Paris

Vouras,P., 1963. The Development of the Resources of the Island Rhodos under the Turkish Rule. BS, IV

Voutira, Eftihia, 2006.‘επιτυχής’ αποκατάσταση των ικρασιατών προσφύγων. In Konstantinos Tsitselikis (ed.), Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών: Πτυχές μιας Εθνικής Σύγκρουσης, 238–248. Athens: KEMO.

W

Wolf, Eric, 1982. Europe and the People without History. Los Angeles: University of California Press.

Y

Yalçınkaya, Alaaddin, 2000. Nizam-ı Cedid Döneminde Ege Adaları’nın İktisadi ve Sosyal Yapısı. Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu Bildirileri(Yayına Hazırlayan: T.Gökçe), İzmir

Yaldız, Fırat, 2014. Avrupa Birliği Bireysel Hakları Bağlamında Rodos ve İstanköy Türklüğü. (Ed. )Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün (İç., )Rodos ve İstanköy Türklüğü. Bornova-İzmir

Yıldız, M., 2009. Sancak Kanunnamalerine Göre Osmanlı Toplumunda Ekonomik Yapı (İnebahtı, Rodos ve Diyarbakır Örnekleri). Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 181,111-134.

Yıldız, Özlem, 2013. 20. Yüzyılın Başlarında Rodos Adasında Deniz Ticareti. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. Journal Of Modern Turkish History Studies XIII/26 (2013-Bahar/Spring), ss. 31-53.

Yılmaz, Gülcan, 2004.Rodos ve Oniki Ada’da İtalya’nin Sosyo-ekonomik Baskı Politikaları. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) s.237-250

Yılmaz, Gülcan, 2003.Onikiada Sorunu. İstanbul Üniversitesi Atatürk ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul

Yılmazçelik, İbrahim, Yaşar Ertürk, Ege adaları’nın Coğrafi, Tarihi, Siyasi ve Hukuki Durumu ve Günümüzdeki Gelişmeler. Dokuzuncu Askeri Tarih semineri Bildirileri-I, Ankara

Yiğit, A., 2009. 165 Nolu Bodrum Şer’iyye Sicilinde Bulunan Denizciliğe Dair Kayıtlar. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 22, Muğla Üniversitesi, 117-138.

Yüksel, Orhan, 1967. Rodos. Hayat Tarih Mecmuası, VI/32, İstanbul

Z

Ziver Bey, 1332. Rodos Tarihi. 2014 BaskısıTürk Tarih Kurumu Yayınları

Arşiv

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dahiliye Nezareti, Muhaberat-ıUmumiyye Dairesi, Siyasi Evrakı (B0A.DH-SYS) Dosya No:75-7, Sıra No:1-3T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi/B.C.A, Fon: 03001 – Kutu: 40 – Dosya No: 240- Sıra No: 19; B.C.A, Fon: 03010 – Kutu: 124 – Dosya No: 882- Sıra No: 12; B.C.A, Fon: 03010 – Kutu: 237 – Dosya No: 604- Sıra No: 20; B.C.A,Fon: 03010 – Kutu: 238 – Dosya No: 605- Sıra No: 12; B.C.A.,Fon: 03001 – Kutu: 40 – Dosya No: 240- Sıra No: 19; B.C.A.,Fon: 03010 – Kutu: 237 – Dosya No: 604- Sıra No: 23; B.C.A.,Fon: 03010 – Kutu: 239 – Dosya No: 613- Sıra No: 25; B.C.A.,Fon: 3010- Kutu:237- Dosya No: 600- Sıra No: 7; B.C.A., Fon: 30100- Kutu: 40- Dosya No: 240- Sıra No: 19; B.C.A.,Fon: 301000- Kutu:191- Dosya No: 308- Sıra No: 7; B.C.A., ,Fon: 03010 – Kutu: 256 – Dosya No: 724- Sıra No: 22; B.C.A., ,Fon: 3010 – Kutu: 238 – Dosya No: 606- Sıra No: 6. B.O.A., . ML. VRD. TMT defter no. 1064,(1845); B.O.A. ML. VRD. TMT. No. 1064; B.O.A.,HR. MKT. 357/ 85,(1860); B.O.A.,DH.MKT 2281/ 29,(1899); B.O.A.,BEO.,1988/ 149060, 2 ZA 1320, 31 Ocak 1320 [13 Şubat 1905]; B.O.A., BEO. 3849/ 288627 (1911). B.C.A.,Fon: 03001 – Kutu: 40 – Dosya No: 240- Sıra No: 19.

 

“Rodos ve İstanköy Türklüğü” konusunda yerli ve yabancı birçok araştırma, derleme ve tez çalışması vardır. Bununla birlikte anılan yayın listesini bir bütünsellik içinde ortaya çıkaracak bir derleme yapılmamıştır. Bu bağlamda özellikle araştırıcılara ışık tutmak amacıyla “Rodos ve İstanköy Türklüğü Seçilmiş Kaynakçası” hazırlanmıştır.

Ansiklopedi,dernek adresinden ödemeli olarak gönderilmektedir.