Çok önemli bir duyuru: ”RODOS  ve İSTANKÖY’ de  KADASTRO DÜZENLEMELERİ” yapılıyor

Değerli Rodoslu ve İstanköylü Soydaşlarımız,

Bilindiği üzere, 1912 Trablusgarp Savaşı‘nın ardından imzalanan Uşi Antlaşması ile Onikiada’nın İtalya’ya verilmesiyle birlikte, İtalyanlar, dönemin Osmanlı belgelerine sadık kalarak, adaların kadastro kayıtlarını oluşturdular ve merkezi Rodos’ta olacak şekilde bir kadastro kurumu kurdular. Bu kurum, Onikiada’nın 1947 yılında Yunanistan’a devredilmesinden sonra da bugüne kadar varlığını devam ettirdi.

Yunanistan’ın diğer bölgelerinde bugüne kadar var olmayan genel bir kadastro kurumu eksikliğinden dolayı, Avrupa Birliği’nin de yönlendirmesiyle, ülke genelini kapsayacak, milli bir kadastro kurumu oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, Rodos’ta bulunan ve İleriye (Leros) ile birlikte İstanköy’ün de kadastro kayıtlarının bulunduğu kadastro kurumunun, Yunanistan’ın Milli Kadastro Kurumu’na bağlanması amacıyla bir yasa tasarının hazırlandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Konuyla ilgili uzmanlarımızca yapılan incelemede   , bu amaçla, Yunanistan Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda , 24 Mart 2022 tarihinde bir yasa tasarısı (Onikiada Kadastro Kurumu’nun yetki alanlarının  Milli Kadastro Kurumu’na dahil edilmesi, ortak milli mevzuattaki alanların uygulanması – Nüfus Müdürlükleri ve Yunan  Kadastrosunun bağlanması- dava ve başvuruların kadastro kayıtlarına tescili ve diğer hükümler) hazırlanmış olduğunu ve de  Bakanlığın internet sitesinde tartışmaya açıldığını (askıya alındığını) ve tartışma süresinin 7 Nisan 2022 tarihinde sonlandırıldığını  öğrendik.

Onaylanmak üzere meclise sunulacak olan bu yasa tasarısı kabul edildikten sonra, Rodos ve İstanköy’deki soydaşlarımızın bugüne kadar hile, aldatma, tehdit, müruruzaman (χρησικτησία) ya da başka nedenlerle gasp edilmiş olan mallarıyla ilgili hak taleplerinin nihai olarak ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Bu yasa tasarısında:

-Herhangi bir gayrimenkulle ilgili olarak “mülk sahipleri konusunda herhangi bir bilgi bulunmaması durumunda” kadastroya “sahibi bilinmemektedir şeklinde kaydedilmektedir” (Bakınız: 24 Mart 2022 tarihli yasa tasarısı’nın madde 6, fıkra 3),

-Yasanın kabulünden sonra hazırlanacak kadastro arşivlerinin Kadastro Dairelerinde ve Rodos ile İstanköy Barolarının internet sitelerinde ilan edileceği (Bakınız: 24 Mart 2022 tarihli yasa tasarısı’nın madde 8, fıkra 1), bu ilandan sonra 4 aylık süre içinde işlem sırasında yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla herkes dilekçe verme hakkına sahiptir (Bakınız: 24 Mart 2022 tarihli yasa tasarısı’nın madde 8, fıkra 2),

-Yapılacak olan itirazlardan sonra…arşivlerin nihai halde düzenlenmesi gerçekleştirilecektir (Bakınız: 24 Mart 2022 tarihli yasa tasarısı’nın madde 9, fıkra 1),

-Yeniden düzenleme sonrasında “sahibi bilinmemektedir” ibaresi bulunan taşınmazlar, Yunan devlet mülkiyeti olarak tescil edilecektir (Bakınız: 24 Mart 2022 tarihli yasa tasarısı’nın madde 9, fıkra 2), hükümleri yer almaktadır.

Değerli Soydaşlarımız,

Gerek Rodos gerek İstanköy’de soydaşlarımızın birçoğunu gayrimenkullerine yıllardan beri yasadışı bir şekilde el konulduğu tarafımızca bilinmektedir. Bu düzenleme yasalaştığı takdirde, bundan böyle haksız yere ellerimizden alınan mallarımızın takibi daha da zor olacaktır.

Dolayısıyla Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda haklarımızı koruma ve bu konudaki gelişmeleri takip etmeye çalışmaktayız. Bununla birlikte, Sizlerin de konu hakkında bilgi sahibi olmanız, gelişmeleri takip etmeniz ve bu yasa kesinleştikten sonra avukatlar aracılığıyla haklarınızı aramanız önem kazanmaktadır.

Değerli Soydaşlarımız,

Artık duyarlı, bilgili ve ilgili olma, her alanda yasalar çerçevesinde hakkımızı arama, bu amaçla hem Yunan hukukuna hem AB hukukuna başvurma zamanı çoktan gelmiş, hatta geçmiş bulunmaktadır. Ata yadigarı olan malvarlıklarımız, aynı zamanda bizlerin namusudur. Sizleri haklarımıza ve mallarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu adına Başkan