Derneğimiz, ABD Büyükelçiliklerine Rodos ve İstanköy’de Türk-Müslüman ibadethanelerin tahrip edilmesi ile ilgili bilgilendirme mektupları gönderdi.

 

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)/ Rhodes, Kos(İstanköy) and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association

  • 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı-Karşıyaka/İzmir/Türkiye • Tel.: +0090 (232) 362 06 44• Dernek iletişim: E-mail :info@rodosistankoyturkleri.org.tr • www.rodosistankoyturkleri.org.tr

                                      President:Mustafa Kaymakçı

                                      E-mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com

Sayın

Geoffrey Pyatt                                                                                                11 Haziran 2021

ABD Atina Büyükelçisi

91 Vasilisis Sophias Ave, 10160 Athens, Greece

Sayın Büyükelçi,

Öncelikle derneğimiz hakkında çok özet bir bilgi vermek istiyorum. Derneğimiz, Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’dan göç ederek Türkiye’ye yerleşen Türklerin kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür.

Derneğimizin amaçları arasında; Türkiye’ye göç etmiş Rodos, İstanköy ve Onikiadalı Türkler arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme ile adalarda yaşamakta olan soydaşlarımızın din ve ibadet özgürlüğü başta olmak üzere çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenme haklarının yeniden sağlanması, adalardaki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerinin yaşatılması, korunması ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, kültürel mirasın korunması ve aslına sadık biçimde muhafazası da dahil her türlü kültürel haklarını korumak için girişimlerde bulunma gibi konular sayılabilir.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan biri de Türk ve Yunan halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.  Bu bağlamda her iki ülke arasında dostluğun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi dileğimizdir.

Sayın Büyükelçi,

Derneğimiz, her iki ülke arasında dostluğun sağlam temellere oturtulmasının, öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların çözümünden geçtiğini düşünmektedir.

Bunlardan birisi de yukarıda değindiğimiz üzere “Onikiadalarda yaşamakta olan Müslüman Türklerin din ve ibadet özgürlüğü”dür.

Sayın Büyükelçi,

12 Mayıs 2021 tarihinde “ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Din Özgürlükleri Ofisi” tarafından yayımlanan “2020 Dini Özgürlükler Raporu”nun Yunanistan kısmında Batı Trakya Türk Müslüman Azınlığının din özgürlüklerine ilişkin hususlarda bilgi verilmektedir.

Bununla birlikte, Yunanistan’daki Türk-Müslüman  varlığı, Batı Trakya ile sınırlı değildir. Günümüzde Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalar’da yaşayan ve sayıları tespitlerimize göre 9.000’i geçen sayıda bir Türk-Müslüman nüfus da bulunmaktadır. Bu nedenle anılan raporda Onikiadalar’da yaşamakta olan Müslüman Türklerin  din ve ibadet özgürlüğüne ilişkin sorunlara yer verilmemesini önemli  bir eksiklik olarak yorumlamak durumundayım.

İzin verirseniz Rodos ve İstanköy ibadethaneleri konusunda tespit ettiğimiz konuları görüşünüze sunmak isterim.

Rodos İbadethaneleri:

Toplamda 14 cami bulunan Rodos’ta tam zamanlı olarak ibadet edilebilecek durumda olan 3 (üç) cami  bulunmaktadır. Bunlar İbrahim Paşa Camii, Süleymaniye Camii ve Ağa Camiidir.

Halihazırda ibadete açık tek cami olan İbrahim Paşa Camii beş vakit namaza açık değildir. Kış döneminde bir ya da iki vakit (öğle ve bazı günlerde ikindi namazları için), 11:00-14:00 saatleri arasında, yaz döneminde ise üç vakit (öğle, ikindi ve akşam namazları için), ayrıca Ramazan ayında teravih namazları için açık tutulmaktadır.

Süleymaniye Camii ise ibadete ve ziyarete kapalıdır. Yılda sadece iki kez, bayram namazları için ibadete açılmaktadır. Raporda Caminin “Ziyaret edilebilir” ibaresi vardır. Ancak ziyaret edilebilir bilgisi doğru değildir. Ziyarete ve ibadete kapalıdır.

Ağa Camii’nin “ziyarete açık olan bir eser olarak ve aynı zamanda sergi amaçlı faaliyet gösterebilir” olduğu bildirilmektedir. Ancak  yapılması gereken iş, halihazırda kaydadeğer sayıda Müslümanın yaşadığı Rodos’ta asıl fonksiyonuna uygun olarak caminin  ibadete açılmasıdır.

Recep Paşa Camii’nin restorasyonu 1988’de başlatılmış, aradan geçen 32 sene zarfında gelişme kaydedilmemiş, bir türlü tamamlanamamıştır.

Murat Reis Külliyesi’nde restorasyon çalışması yapıldığına tanık olunmamıştır. Murat Reis Külliyesi’ndeki  Murat Reis’in Mezarı (Türbe)  ile diğer sekiz türbe tam bir yıkım aşamasındadır. Mezarlığın yarısında taşlar kırılmıştır. Dışarıdan görünümü içler acısıdır.

 Yunanistan Devleti (Tireli) Hamza Bey Camii ve Şadırvan (Sinan Paşa/Çarşı) Camii gibi camilerin “restore edildiği ve ziyaret edilebilir” olduğunu öne sürmektedir. Bu camilerin restore edildiğine dair bir bilgi mevcut değildir ve restore edildilerse ibadete açılmalarının daha doğru olacağı beklenmelidir.

Diğer yandan Rodos’da “İmaret Külliyesi” olarak bilinen ve geçmişte bütün dinlerdeki fakirlere yemek vererek kucaklayan bir işleve sahip bir eser vardır. Günümüzde bu mekan kafe/lokanta olarak kullanılmaktadır. İmaret Külliyesinin adada dayanışmayı öne çıkaran bir müze durumuna dönüştürülmesinin daha doğru olacağı açıktır.

 İstanköy İbadethaneleri:

İstanköy’de arkeolojik alan olarak ilan edilen 6 (altı) cami olmasına karşılık  günümüzde 2017 depreminden itibaren İstanköy’de ibadete açık cami bulunmamaktadır.

Germe (Platani) Köyünde, Vakıf binasına ait bir “ibadet odası” Yunan devletince atanmış ve adadaki Müslüman Türk toplumunca tanınmayan imamın keyfiyetinde bazı vakit ve bayram namazları sırasında kullanılmaktadır.

İstanköy Adası’nın Germe (Platani)  ve  (Cezayirli Gazi) Hasan Paşa Camilerinin restorasyonuna ilişkin projenin, Onikiadalar Eserleri Yerel Kurulu tarafından onaylandığı belirtilmektedir. Bu bağlamda restorasyon için kaynak sorununun çözümü için, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı  Sayın Lina Mendoni’nin                                                                                          geçtiğimiz yıl içerisinde İstanköy’e gerçekleştirmiş olduğu  bir ziyarette, hasarlı camilerin bakım ve onarımının devletten beklenilmemesi gerektiğini, 2017 depreminde hasar gören, şehir merkezindeki Cezayirli Gazi Hasan Paşa camisinin restorasyonu için gerekli kaynağın elde edilmesi konusunda ise Vakfa ait Çayır/Selveri bölgesinde bulunan 38 dönümlük arazinin 20 dönümlük bölümünün komşu otel işletmesine 600 bin Euro bedelle satılmasını önermiş olduğu bilinmektedir.

Bu bağlamda Vakıf mallarının satışının Yunan makamlarınca teşvikinin, en iyi olasılıkla Yunanistan’ın ülkesindeki tarihi ve kültürel eserleri koruma bağlamındaki yükümlülüklerini kendi kaynaklarıyla yerine getiremediğinin göstergesi olduğu anlaşılmaktadır.

Özetle bu camiler restore edilecekse, vakıf mallarının elden çıkarılması pahasına olmaması gerekmektedir. Ayrıca, Adalardaki vakıf mallarının haraç-mezat satılmaya çalışılması da kabul edilemez bir durumdur.

Sayın Büyükelçi,

Rodos ve İstanköy’de camilerden ve Müslüman mezarlıklardan sorumlu olan Vakıf İdarelerinin başkan ve üyeleri, Güney Ege Bölge Başkanlığı’nın kararıyla belirlenmektedir. Atama işlemi bakanlıktan bağımsız değildir. Anılan vakıf yönetim kurullarının  doğrudan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından atanıyor olduğu bilinen bir gerçektir. Özetle vakıf yönetim kurulu üyeleri özgürce seçilmemektedir.

Sayın Büyükelçi,

Dernek olarak, Rodos ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda konuyla ilgilenmek durumdayız.

Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri’nin Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Müslüman Türklerin ibadet özgürlüğü konusunda duyarlı olacağına inancımızı ifade etmek isterim.

Gereğini bilgilerinize derneğimiz adına  arz ediyorum.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Yönetim Kurulu adına Başkan

—————————————————————————————–

His Excellency

Geoffrey Pyatt Satterfield                                                                                   11 June  2021

The Ambassador of the United States in Ankara

The Ambassador of the United States in Athens

91 Vasilisis Sophias Ave, 10160 Athens, Greece

Dear Mr. Ambassador,

First of all, I would like to present very brief information about our association. Our association is a non-governmental organization established by Turks who settled in Turkey after migrating from Rhodes, Kos and the Dodecanese.

Objectives of our association include maintenance of cultural heritage in a faithful manner and increasing solidarity among the Turkish immigrants of Rhodes, Kos and the Dodecanese, restitution of the right to Turkish language education in schools on a bilingual basis, providing assistance to institutions  working for the preservation, protection and restoration of the cultural monuments inherited from the Ottoman Turks in the islands, and preservation of all kinds of cultural rights including undertaking initiatives for the protection and as well as preserving and teaching their culture, customs and traditions.

While fulfilling our missions, one of our main objectives has always been to help develop friendship and cooperation between Turkish and Greek peoples. In this connection, it is our sincere wish that the friendship between the two countries is built on solid foundations.

Dear Mr. Ambassador,

Our association firmly believes that establishment of a lasting friendship between the two countries on solid foundations primarily depends on the solution of problematic issues in bilateral relations.

As mentioned above, one of these is the “Freedom of Worship of Muslim Turks living in Rhodes and Kos”.

Dear Mr. Ambassador,

The Greek chapter of the “2020 Religious Freedom Report” published by the “US State Department’s Office of International Religious Freedom” on 12 May 2021 provides information on the religious freedoms of the Turkish Muslim Minority in Western Thrace.

Nevertheless, the Turkish presence in Greece is not restricted to Western Thrace. There is a Turkish population of estimated 9,000 people who live in the Dodecanese Islands, mainly in Rhodes and Kos. However, I have to deem the fact that the aforementioned report does not address the problematic issues related to the freedom of religion and worship of the Muslim Turks living in the Dodecanese Islands as an important shortcoming in this process.

If I may be allowed, I would like to submit to your attention the issues we have identified about the places of worship in Rhodes and Kos.

Places of Worship in Rhodes:

In Rhodes, where there are a total of 14 historical mosques, three of them are suitable for worship. They are İbrahim Pasha Mosque, Suleymaniye Mosque and Agha Mosque.

Ibrahim Pasha Mosque, which is the only mosque open to worship at present, is not open to five daily prayers. It is only open for prayers once or twice in the winter between 11:00 and 14:00 (for the noon and for the afternoon prayers on certain days) and three times in the summer (for the noon, afternoon and evening prayers), as well as for the Tarawih prayers in Ramadan.

The Suleymaniye Mosque, on the other hand, is closed to prayers and visits. It is open only twice a year for Eid prayers. Although the mosque is rated as “visitable” in the report, the information that it is visitable is not correct. The fact is that it is closed to visits and prayers.

It is stated that the Agha Mosque “can serve as a monumental site open to visitors and is also a place used for exhibition purposes”. However, the action that needs to be undertaken at this time is to re-open the mosque to worship.

The restoration of the Recep Pasha Mosque was started in 1988, whereas there was no progress in the 32 years that followed, and it could not be completed one way or another.

No sign of restoration work has ever been witnessed in the Murat Reis Social Complex so far. The Murat Reis Tomb (Shrine) as well as eight other tombs located in the Murat Reis Social Complex is almost demolished. The tombstones are broken in the better half of the cemetery, and the view from the outside is pathetic.

The Greek State asserts that mosques such as (Tireli) Hamza Beg Mosque and Şadırvan (Sinan Paşa/Market) Mosque have been restored and can be visited. However, there is no evidence as yet to support this. If they had been restored, it would be expected that they should have been reopened for prayers until now.

On the other hand, there is a monumental structure referred to as Imarat (Alms House) Complex that served as a place embracing the poor and the needy from all religions in the past. The buildings within the complex are used as cafes/restaurants in our day. Thus, it is obvious that it would be better to transform the Imarat into a museum that would enhance the feeling of solidarity in the island.

Places of Worship in Kos:

Although there are 6 (six) mosques rated as archaeological sites in Kos at present, there are no mosques open to worship in Kos since the 2017 earthquake.

In the village of Germe (Platani), a “prayer room” that belongs to the foundation building is used during the daily and Eid prayers at the discretion of an imam who is appointed by the Greek State and not recognized by the Moslem Turkish community in the island.

It is also stated that the project for the restoration of the Germe (Platani) and (Cezayirli Ghazi) Hasan Pasha Mosques in the island of Kos was approved by the Local Board of Public Works of the Dodecanese. In this context, pertaining to providing resources for the restoration it is known that Greek Minister of Culture and Sports Lina Mendoni stated during a visit to Kos that maintenance and repair of damaged mosques should not be expected from the state and as for the restoration of the Cezayirli Ghazi Hasan Pasha Mosque at the city center which was damaged during the 2017 earthquake, the minister proposed that 20 acres of the foundation’s 38-acre land in the Çayır / Selveri region be sold to the neighboring hotel establishment for 600 thousand Euros.

In all likelihood, the Greek authorities’ encouragement for the sale of foundation properties demonstrated that the Greek Government was not able to fulfill its obligations to protect the historical and cultural monuments in Greece with its own resources.

In brief, if these mosques are to be restored, this should not be done at the expense of disposing of foundation properties.

Furthermore, efforts to sell the foundation properties at fire sale prices are totally unacceptable.

Dear Mr. Ambassador,

The president and members of the foundation managements responsible for mosques and Muslim cemeteries in Rhodes and Kos are determined by the decision of the Directorate of the Greek South Aegean Administrative Region. The appointments are not independent of the state. It is a well known fact that management boards of the above-mentioned foundation are directly appointed by the Greek Ministry of Education and Religious Affairs. In brief, members of the foundation’s executive boards are not freely elected.

Dear Mr. Ambassador,

As the the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association, we are in a position to deal with the issue as described among the objectives of our charter and our feeling of belonging to Rhodes and Kos.

Within this context, we would like to express our sincere belief that you will be sensitive and responsive to the freedom of worship of Muslim Turks living in Rhodes and Kos.

On behalf of my association, I kindly submit the case for your consideration.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President

———————————————————————————————-

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)/ Rhodes, Kos(İstanköy) and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association

  • 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı-Karşıyaka/İzmir/Türkiye • Tel.: +0090 (232) 362 06 44• Dernek iletişim: E-mail :info@rodosistankoyturkleri.org.tr • www.rodosistankoyturkleri.org.tr

                                      President:Mustafa Kaymakçı

                                      E-mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com

Sayın

David M. Satterfield                                                                                         11 Haziran 2021

ABD Ankara Büyükelçisi

Kavaklıdere, Atatürk Blv No:110, 06100 Çankaya/Ankara

Sayın Büyükelçi,

Öncelikle derneğimiz hakkında çok özet bir bilgi vermek istiyorum. Derneğimiz, Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’dan göç ederek Türkiye’ye yerleşen Türklerin kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür.

Derneğimizin amaçları arasında; Türkiye’ye göç etmiş Rodos, İstanköy ve Onikiadalı Türkler arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme ile adalarda yaşamakta olan soydaşlarımızın din ve ibadet özgürlüğü başta olmak üzere çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenme haklarının yeniden sağlanması, adalardaki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerinin yaşatılması, korunması ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, kültürel mirasın korunması ve aslına sadık biçimde muhafazası da dahil her türlü kültürel haklarını korumak için girişimlerde bulunma gibi konular sayılabilir.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan biri de Türk ve Yunan halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.  Bu bağlamda her iki ülke arasında dostluğun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi dileğimizdir.

Sayın Büyükelçi,

Derneğimiz, her iki ülke arasında dostluğun sağlam temellere oturtulmasının, öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların çözümünden geçtiğini düşünmektedir.

Bunlardan birisi de yukarıda değindiğimiz üzere “Onikiadalarda yaşamakta olan Müslüman Türklerin din ve ibadet özgürlüğü”dür.

Sayın Büyükelçi,

12 Mayıs 2021 tarihinde “ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Din Özgürlükleri Ofisi” tarafından yayımlanan “2020 Dini Özgürlükler Raporu”nun Yunanistan kısmında Batı Trakya Türk Müslüman Azınlığının din özgürlüklerine ilişkin hususlarda bilgi verilmektedir.

Bununla birlikte, Yunanistan’daki Türk-Müslüman  varlığı, Batı Trakya ile sınırlı değildir. Günümüzde Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalar’da yaşayan ve sayıları tespitlerimize göre 9.000’i geçen sayıda bir Türk-Müslüman nüfus da bulunmaktadır. Bu nedenle anılan raporda Onikiadalar’da yaşamakta olan Müslüman Türklerin  din ve ibadet özgürlüğüne ilişkin sorunlara yer verilmemesini önemli  bir eksiklik olarak yorumlamak durumundayım.

İzin verirseniz Rodos ve İstanköy ibadethaneleri konusunda tespit ettiğimiz konuları görüşünüze sunmak isterim.

Rodos İbadethaneleri:

Toplamda 14 cami bulunan Rodos’ta tam zamanlı olarak ibadet edilebilecek durumda olan 3 (üç) cami  bulunmaktadır. Bunlar İbrahim Paşa Camii, Süleymaniye Camii ve Ağa Camiidir.

Halihazırda ibadete açık tek cami olan İbrahim Paşa Camii beş vakit namaza açık değildir. Kış döneminde bir ya da iki vakit (öğle ve bazı günlerde ikindi namazları için), 11:00-14:00 saatleri arasında, yaz döneminde ise üç vakit (öğle, ikindi ve akşam namazları için), ayrıca Ramazan ayında teravih namazları için açık tutulmaktadır.

Süleymaniye Camii ise ibadete ve ziyarete kapalıdır. Yılda sadece iki kez, bayram namazları için ibadete açılmaktadır. Raporda Caminin “Ziyaret edilebilir” ibaresi vardır. Ancak ziyaret edilebilir bilgisi doğru değildir. Ziyarete ve ibadete kapalıdır.

Ağa Camii’nin “ziyarete açık olan bir eser olarak ve aynı zamanda sergi amaçlı faaliyet gösterebilir” olduğu bildirilmektedir. Ancak  yapılması gereken iş, halihazırda kaydadeğer sayıda Müslümanın yaşadığı Rodos’ta asıl fonksiyonuna uygun olarak caminin  ibadete açılmasıdır.

Recep Paşa Camii’nin restorasyonu 1988’de başlatılmış, aradan geçen 32 sene zarfında gelişme kaydedilmemiş, bir türlü tamamlanamamıştır.

Murat Reis Külliyesi’nde restorasyon çalışması yapıldığına tanık olunmamıştır. Murat Reis Külliyesi’ndeki  Murat Reis’in Mezarı (Türbe)  ile diğer sekiz türbe tam bir yıkım aşamasındadır. Mezarlığın yarısında taşlar kırılmıştır. Dışarıdan görünümü içler acısıdır.

 Yunanistan Devleti (Tireli) Hamza Bey Camii ve Şadırvan (Sinan Paşa/Çarşı) Camii gibi camilerin “restore edildiği ve ziyaret edilebilir” olduğunu öne sürmektedir. Bu camilerin restore edildiğine dair bir bilgi mevcut değildir ve restore edildilerse ibadete açılmalarının daha doğru olacağı beklenmelidir.

Diğer yandan Rodos’da “İmaret Külliyesi” olarak bilinen ve geçmişte bütün dinlerdeki fakirlere yemek vererek kucaklayan bir işleve sahip bir eser vardır. Günümüzde bu mekan kafe/lokanta olarak kullanılmaktadır. İmaret Külliyesinin adada dayanışmayı öne çıkaran bir müze durumuna dönüştürülmesinin daha doğru olacağı açıktır.

 İstanköy İbadethaneleri:

İstanköy’de arkeolojik alan olarak ilan edilen 6 (altı) cami olmasına karşılık  günümüzde 2017 depreminden itibaren İstanköy’de ibadete açık cami bulunmamaktadır.

Germe (Platani) Köyünde, Vakıf binasına ait bir “ibadet odası” Yunan devletince atanmış ve adadaki Müslüman Türk toplumunca tanınmayan imamın keyfiyetinde bazı vakit ve bayram namazları sırasında kullanılmaktadır.

İstanköy Adası’nın Germe (Platani)  ve  (Cezayirli Gazi) Hasan Paşa Camilerinin restorasyonuna ilişkin projenin, Onikiadalar Eserleri Yerel Kurulu tarafından onaylandığı belirtilmektedir. Bu bağlamda restorasyon için kaynak sorununun çözümü için, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı  Sayın Lina Mendoni’nin                                                                                          geçtiğimiz yıl içerisinde İstanköy’e gerçekleştirmiş olduğu  bir ziyarette, hasarlı camilerin bakım ve onarımının devletten beklenilmemesi gerektiğini, 2017 depreminde hasar gören, şehir merkezindeki Cezayirli Gazi Hasan Paşa camisinin restorasyonu için gerekli kaynağın elde edilmesi konusunda ise Vakfa ait Çayır/Selveri bölgesinde bulunan 38 dönümlük arazinin 20 dönümlük bölümünün komşu otel işletmesine 600 bin Euro bedelle satılmasını önermiş olduğu bilinmektedir.

Bu bağlamda Vakıf mallarının satışının Yunan makamlarınca teşvikinin, en iyi olasılıkla Yunanistan’ın ülkesindeki tarihi ve kültürel eserleri koruma bağlamındaki yükümlülüklerini kendi kaynaklarıyla yerine getiremediğinin göstergesi olduğu anlaşılmaktadır.

Özetle bu camiler restore edilecekse, vakıf mallarının elden çıkarılması pahasına olmaması gerekmektedir. Ayrıca, Adalardaki vakıf mallarının haraç-mezat satılmaya çalışılması da kabul edilemez bir durumdur.

Sayın Büyükelçi,

Rodos ve İstanköy’de camilerden ve Müslüman mezarlıklardan sorumlu olan Vakıf İdarelerinin başkan ve üyeleri, Güney Ege Bölge Başkanlığı’nın kararıyla belirlenmektedir. Atama işlemi bakanlıktan bağımsız değildir. Anılan vakıf yönetim kurullarının  doğrudan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından atanıyor olduğu bilinen bir gerçektir. Özetle vakıf yönetim kurulu üyeleri özgürce seçilmemektedir.

Sayın Büyükelçi,

Dernek olarak, Rodos ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda konuyla ilgilenmek durumdayız.

Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri’nin Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Müslüman Türklerin ibadet özgürlüğü konusunda duyarlı olacağına inancımızı ifade etmek isterim.

Gereğini bilgilerinize derneğimiz adına  arz ediyorum.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Yönetim Kurulu adına Başkan

——————————————————————————————————

His Excellency

David M. Satterfield                                                                                    11 June  2021

The Ambassador of the United States in Ankara

Kavaklıdere, Atatürk Blv No:110, 06100 Çankaya/Ankara

Dear Mr. Ambassador,

First of all, I would like to present very brief information about our association. Our association is a non-governmental organization established by Turks who settled in Turkey after migrating from Rhodes, Kos and the Dodecanese.

Objectives of our association include maintenance of cultural heritage in a faithful manner and increasing solidarity among the Turkish immigrants of Rhodes, Kos and the Dodecanese, restitution of the right to Turkish language education in schools on a bilingual basis, providing assistance to institutions  working for the preservation, protection and restoration of the cultural monuments inherited from the Ottoman Turks in the islands, and preservation of all kinds of cultural rights including undertaking initiatives for the protection and as well as preserving and teaching their culture, customs and traditions.

While fulfilling our missions, one of our main objectives has always been to help develop friendship and cooperation between Turkish and Greek peoples. In this connection, it is our sincere wish that the friendship between the two countries is built on solid foundations.

Dear Mr. Ambassador,

Our association firmly believes that establishment of a lasting friendship between the two countries on solid foundations primarily depends on the solution of problematic issues in bilateral relations.

As mentioned above, one of these is the “Freedom of Worship of Muslim Turks living in Rhodes and Kos”.

Dear Mr. Ambassador,

The Greek chapter of the “2020 Religious Freedom Report” published by the “US State Department’s Office of International Religious Freedom” on 12 May 2021 provides information on the religious freedoms of the Turkish Muslim Minority in Western Thrace.

Nevertheless, the Turkish presence in Greece is not restricted to Western Thrace. There is a Turkish population of estimated 9,000 people who live in the Dodecanese Islands, mainly in Rhodes and Kos. However, I have to deem the fact that the aforementioned report does not address the problematic issues related to the freedom of religion and worship of the Muslim Turks living in the Dodecanese Islands as an important shortcoming in this process.

If I may be allowed, I would like to submit to your attention the issues we have identified about the places of worship in Rhodes and Kos.

Places of Worship in Rhodes:

In Rhodes, where there are a total of 14 historical mosques, three of them are suitable for worship. They are İbrahim Pasha Mosque, Suleymaniye Mosque and Agha Mosque.

Ibrahim Pasha Mosque, which is the only mosque open to worship at present, is not open to five daily prayers. It is only open for prayers once or twice in the winter between 11:00 and 14:00 (for the noon and for the afternoon prayers on certain days) and three times in the summer (for the noon, afternoon and evening prayers), as well as for the Tarawih prayers in Ramadan.

The Suleymaniye Mosque, on the other hand, is closed to prayers and visits. It is open only twice a year for Eid prayers. Although the mosque is rated as “visitable” in the report, the information that it is visitable is not correct. The fact is that it is closed to visits and prayers.

It is stated that the Agha Mosque “can serve as a monumental site open to visitors and is also a place used for exhibition purposes”. However, the action that needs to be undertaken at this time is to re-open the mosque to worship.

The restoration of the Recep Pasha Mosque was started in 1988, whereas there was no progress in the 32 years that followed, and it could not be completed one way or another.

No sign of restoration work has ever been witnessed in the Murat Reis Social Complex so far. The Murat Reis Tomb (Shrine) as well as eight other tombs located in the Murat Reis Social Complex is almost demolished. The tombstones are broken in the better half of the cemetery, and the view from the outside is pathetic.

The Greek State asserts that mosques such as (Tireli) Hamza Beg Mosque and Şadırvan (Sinan Paşa/Market) Mosque have been restored and can be visited. However, there is no evidence as yet to support this. If they had been restored, it would be expected that they should have been reopened for prayers until now.

On the other hand, there is a monumental structure referred to as Imarat (Alms House) Complex that served as a place embracing the poor and the needy from all religions in the past. The buildings within the complex are used as cafes/restaurants in our day. Thus, it is obvious that it would be better to transform the Imarat into a museum that would enhance the feeling of solidarity in the island.

Places of Worship in Kos:

Although there are 6 (six) mosques rated as archaeological sites in Kos at present, there are no mosques open to worship in Kos since the 2017 earthquake.

In the village of Germe (Platani), a “prayer room” that belongs to the foundation building is used during the daily and Eid prayers at the discretion of an imam who is appointed by the Greek State and not recognized by the Moslem Turkish community in the island.

It is also stated that the project for the restoration of the Germe (Platani) and (Cezayirli Ghazi) Hasan Pasha Mosques in the island of Kos was approved by the Local Board of Public Works of the Dodecanese. In this context, pertaining to providing resources for the restoration it is known that Greek Minister of Culture and Sports Lina Mendoni stated during a visit to Kos that maintenance and repair of damaged mosques should not be expected from the state and as for the restoration of the Cezayirli Ghazi Hasan Pasha Mosque at the city center which was damaged during the 2017 earthquake, the minister proposed that 20 acres of the foundation’s 38-acre land in the Çayır / Selveri region be sold to the neighboring hotel establishment for 600 thousand Euros.

In all likelihood, the Greek authorities’ encouragement for the sale of foundation properties demonstrated that the Greek Government was not able to fulfill its obligations to protect the historical and cultural monuments in Greece with its own resources.

In brief, if these mosques are to be restored, this should not be done at the expense of disposing of foundation properties.

Furthermore, efforts to sell the foundation properties at fire sale prices are totally unacceptable.

Dear Mr. Ambassador,

The president and members of the foundation managements responsible for mosques and Muslim cemeteries in Rhodes and Kos are determined by the decision of the Directorate of the Greek South Aegean Administrative Region. The appointments are not independent of the state. It is a well known fact that management boards of the above-mentioned foundation are directly appointed by the Greek Ministry of Education and Religious Affairs. In brief, members of the foundation’s executive boards are not freely elected.

Dear Mr. Ambassador,

As the the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association, we are in a position to deal with the issue as described among the objectives of our charter and our feeling of belonging to Rhodes and Kos.

Within this context, we would like to express our sincere belief that you will be sensitive and responsive to the freedom of worship of Muslim Turks living in Rhodes and Kos.

On behalf of my association, I kindly submit the case for your consideration.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President