Derneğimiz, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı,Yunanistan Ankara Büyükelçisi ile İstanköy Vakıf Malları Başkanına vakıf mallarını haraç-mezat satışını durdurmaları için mektup gönderdi.

Sayın Lina Mendoni                                                                                                            18 Ağustos 2021

Ministry of Culture and Sports

Mpoumpoulinas 20-22 Str,

106 82 Athens

 

Sayın Bakan,

Size daha önce göndermiş olduğum mektubumda Rodos, İstanköy ve Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin;Vatandaşlık,Türkçe Öğrenme Hakkı, Dini İbadet,Nefret ve Baskı Ortamı, Vakıflar ve    Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunması gibi  sorunlarına kısaca değinmiştim.

Sayın Bakan,

Son  yıllarda Rodos ve İstanköy Türk-Müslümanlarının öne çıkan sorunlarından birisi de  “Vakıflar Sorunu”dur.

Konu İstanköy özelinde incelendiğinde, adaların yönetiminin İtalya’ya geçmesi üzerine, Evkaf’a ait malların başlangıçta bir komisyon tarafından idare edilmesi kararlaştırılmıştı. Adaların 1947 yılında Yunanistan’a geçmesi ile birlikte 517/1947 sayı ve tarihli bir yasa çıkartılmıştır.

Anılan yasada “Adalarda yürürlükte bulunan karar ve kararnameler, Yunan yasalarına aykırı olmamak koşulu ile gerekli kanunlar çıkarılıncaya kadar geçerlidir.” denmesine karşılık ilk olarak cemaat ve vakıf idaresini denetim altına almak amacı ile hükümet murahhası atanmıştır.

Buna ek olarak Yunanistan, Rodos’ta olduğu üzere İstanköy’deki vakıfları yüzde 0,6 oranında emlak vergisine tabi tutmaktadır. Başka bir ifadeyle İstanköy ve Rodos’ta yaşayan Türklere ait vakıflardan, gayrımenkulleri olan ticari bir kuruluş ile aynı oranda emlak vergisi alınmaktadır.Buna karşılık Yunanistan’daki Ortodoks Hristiyan Kilise Kurumları ve Kilise her türlü vergiden muaftır. Burada bir eşitliğin olmadığı gözlemlenmektedir. Bu haksız uygulama, adeta vakıf mallarının elden çıkartılmasına bahane oluşturma mekanizmasına dönüşmüştür.

Sayın Bakan,

Bilindiği üzere Yunanistan’daki Türk vakıfları, 1923 Lozan Barış Antlaşması öncesinde Osmanlı Devleti Hukuk Sistemi’ne uygun olarak kurulmuşlardır ve bugün de Osmanlı Hukuku, İslâm Hukuku ve ikili antlaşmalara uygun olarak yönetilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda bilinen, ancak dile getirilmekten kaçınılan bir gerçek de, Evkaf Nizamnamesi’ne göre  “Vakıf Malının alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez” olmasıdır.

Anlaşmaya göre, Evkaf Nizamnamesi uyarınca şimdiye değin gerçekleştirilen satış ve bağış işlemlerinin tümü geçersizdir.

Evkaf İdaresi’nde, Cami, Okul, Medrese, Mezarlık ve Çeşme gibi inanç camiasına ve amme yararına hizmet veren taşınmazların Tapu Senetleri yoktur. Evkaf Nizamnamesi’ni düzenleyen hukukçular, vakıf malının satılmasını engellemek amacıyla anılan yapıtlar için Tapu Senedi vermemişlerdir. Bu nedenle “tapusu olmayan bir mal kanunen satılamaz” kararının geçerli olması gerekmektedir.

Öte yandan, vakıf mallarının korunmasının İstanköy ve Rodos’un Müslüman Türk ahalisinin din ve ibadet özgürlüğü ile bağlantılı bir mesele olduğu aşikardır. Bahsekonu din ve ibadet özgürlüğünün cemaat olarak kullanılabilmesi için söz konusu malların korunması elzemdir. Bu itibarla, Yunan Yönetimleri tarafından atanmakta olan Yönetim Kurullarının sürdürdüğü tasfiye işlemlerinin aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bir niteliği olduğunu düşünmekteyiz.

Özetle, AİHM ve Avrupa Birliği ölçütlerine göre, şimdiye kadar yapılan bu satışların tümü usulsüz ve geçersizdir.

Sayın Bakan,

Son olarak 29 Temmuz 2021’de İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu  Başkanlığı’nın                                                     yayınladığı satış bildirisi ile  Platitsi bölgesindeki 38.240 metrekare büyüklüğündeki vakıf arazisini 20 Ağustos 2021 Cuma günü başlangıç fiyatı olarak 700 bin Avro olmak üzere açık ve sözlü artırmayla satışa çıkarılacağını teessür ile öğrenmiş bunuyoruz.

Sayın Başkan,

Daha öncede defalarca belirttiğimiz gibi İstanköy Türk Toplumuna ait vakıf mallarının  satılmasını Yunan makamlarının  Vakıf mallarının eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmekte olduğunuzun  aleni bir göstergesi olarak değerlendirmek zorundayız.

Sayın Bakan,

Bildiğiniz üzere, Türkiye Balkanlarda ve diğer ülkelerde Osmanlı Dönemi’nden kalan vakıf mallarının  korunması konularında  işbirliği içindedir. Bu kapsamda  Türkiye’nin, Yunanistan’dan gelecek  işbirliği taleplerine de açık olacağı kanaatindeyiz. Dernek olarak da iki ülke arasında olası bir işbirliği halinde maddi ve manevi  her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Sayın Bakan,

Dernek olarak, Rodos ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda konuyla ilgilenmek durumdayız. Ancak, atalarımızdan bize Vakıflar yoluyla kalan mirasın korunması, en başta Yunanistan Devleti’nin de sorumluluğundadır.

Vakıf mallarının satılmaması ya da devredilmemesi konularında, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, Vakıf idaresinin mevzuata aykırı olarak yaptığı bu satışın durdurulmasını istiyor, Rodos ve İstanköy’de vakıf yönetimlerinin tayinle değil seçimle göreve gelmelerini talep ediyoruz.

Gereğini bilgilerinize derneğimiz adına  arz ediyorum.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Başkan


 

 

The Honorable Lina Mendoni                                                                             18 August 2021

Ministry of Culture and Sports

Mpoumpoulinas 20-22 Str,

106 82 Athens

 

Dear Minister,

In my previous letter to you, I briefly made reference to the problems of the Turks living in Rhodes, Kos and the Dodecanese related to citizenship, the right to learn Turkish, religious worship, the environment of hatred and oppression, foundations and the protection of the cultural heritage inherited from the Ottoman Turks.

Dear Minister,

Recently, one of the leading issues related to the Rhodes and Kos Turks is the “problem of foundations.”

As far as Kos is concerned, it was decided that the properties belonging to foundations would be initially managed by a commission after the administration of the islands was ceded to Italy. With the transfer of the islands to the patronage of Greece in 1947, the law numbered 517/1947 was passed.

Although the said law stipulated that “the laws and regulations currently in force in the islands shall stay in force until necessary laws are enacted, provided that they are not in violation of Greek laws”, first a government executive was appointed in order to supervise the administration of the community and foundations administration.

Moreover, as in Rhodes, foundations in Kos are subject to a property tax of 0.6 percent. In other words, the real estate tax charged for the foundations’ immovables belonging to the Turks living in Rhodes and Kos is at the same rate as the tax paid by commercial institutions. On the other hand, Orthodox Christian Church Institutions and the Greek Church are exempt from all kinds of taxes. It is observed that there is no equality here. This unfair practice has almost turned into a mechanism to create a pretext for the disposal of foundation properties.

Dear Minister,

As is known, Turkish foundations in Greece were established according to the Ottoman State Legal System before the 1923 Peace Treaty of Lausanne, and today they must be managed in accordance with Ottoman Law, Islamic Law and bilateral agreements. Within this context, a fact that everyone knows but often avoids expressing is that “Foundation Property cannot be bought, sold, acquired or divided as inheritance” according to the Foundation Regulations.

According to the relevant agreement, all sales and gifts or donations made so far in accordance are invalid under the Foundation Regulations.

As far as Foundation Administration is concerned, immovable properties that serve the faith community and public interests such as Mosques, Schools, Madrasas, Cemeteries and Public Fountains do not have title deeds. The legists who modulated the Foundation Regulations did not issue title deeds to said monuments in order to prevent their sales.  Therefore, the decision that “a property without a title deed cannot be sold legally” should be valid.

It is evident that the protection of foundation properties is an issue closely associated with the freedom of religion and worship of the Muslim Turkish populations of Kos and Rhodes. In order for the said freedom of religion and worship to be freely exercised by the community, it is crucial to protect the said properties. In this regard, we believe that the liquidation procedures carried out by the Executive Committees appointed by the Greek Governments are also an approach that restricts and even destroys the freedom of religion and worship.

In a nut shell, according to the criteria of the ECHR and the European Union, all of these sales so far are null and void.

Dear Minister,

Finally, with the sales notice published by the Executive Council of Kos Foundation Properties on July 29, 2021, we regret to learn that the 38.240 square meter land belonging to the foundation in the Platitsi area would be put up for sale on Friday, August 20, 2021, with a starting price of 700 thousand Euros in an the ascending-bid (oral) auction.

Dear Minister,

As we have mentioned repeatedly before, we have to consider the sale of foundation properties belonging to the Turkish Community of Kos as a clear indication that the Greek authorities are still continuing their policy of liquidating the foundation properties.

Dear Minister,

As everyone knows, Turkey willingly cooperates with governments for the protection of foundation properties inherited from the Ottoman period in the Balkan and other countries in the region. In this context, we believe that Turkey will be open to Greek requests for cooperation. As an association, we would like to express that we are ready to offer every kind of material and moral contribution for possible cooperation between the two countries.

Dear Minister,

As the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association, we are in a position to deal with the issue as described among the objectives of our charter and our feeling of belonging to Rhodes and Kos. However, protection of the legacy inherited from our ancestors through the foundations primarily falls under responsibility of the Greek State.

 

So, we expect you to demonstrate due sensitivity regarding the issue of discontinuing the sale or transfer of the properties of the foundations and protecting them according to their original purpose and function reserving our legal rights. We also demand that foundation administrations should be determined by elections rather than government appointments.

On behalf of my association, I kindly submit the case for your consideration.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President


 

 

Sayın

Michael-Christos Diamessis

Yunanistan Ankara Büyükelçisi

Kazım Özalp Mh. Ziaur Rahman Cd. No:9 Pk:06700

Çankaya/Ankara

 

Bildiğiniz üzere, 1996 yılında İzmir / Türkiye’de kurulan ve çoğu Onikiadalardan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan yaklaşık 70.000 kişiyi ve onların soylarını temsil eden “Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)”,adalar Türklerinin sorunları konusunda çalışmalar yapmakta olan bir sivil toplum örgütüdür.

Adalar Türklerinin başlıca sorunları ;Vatandaşlık,Türkçe Öğrenme Hakkı, Dini İbadet,Nefret ve Baskı Ortamı, Vakıflar ve    Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunması gibi  başlıklar altında özetlenebilir.

Son  yıllarda Rodos ve İstanköy Türk-Müslümanlarının öne çıkan sorunlarından birisi de  “Vakıflar Sorunu”dur.

Konu İstanköy özelinde incelendiğinde, adaların yönetiminin İtalya’ya geçmesi üzerine, Evkaf’a ait malların başlangıçta bir komisyon tarafından idare edilmesi kararlaştırılmıştı. Adaların 1947 yılında Yunanistan’a geçmesi ile birlikte 517/1947 sayı ve tarihli bir yasa çıkartılmıştı.

Anılan yasada “Adalarda yürürlükte bulunan karar ve kararnameler, Yunan yasalarına aykırı olmamak koşulu ile gerekli kanunlar çıkarılıncaya kadar geçerlidir.” denmesine karşılık ilk olarak cemaat ve vakıf idaresini denetim altına almak amacı ile hükümet murahhası atanmıştır.

Buna ek olarak Yunanistan, Rodos’ta olduğu üzere İstanköy’deki vakıfları yüzde 0,6 oranında emlak vergisine tabi tutmaktadır. Başka bir ifadeyle İstanköy ve Rodos’ta yaşayan Türklere ait vakıflardan, gayrımenkulleri olan ticari bir kuruluş ile aynı oranda emlak vergisi alınmaktadır. Buna karşılık Yunanistan’daki Ortodoks Hristiyan Kilise Kurumları ve Kilise her türlü vergiden muaftır. Burada bir eşitliğin olmadığı gözlemlenmektedir. Bu haksız uygulama, adeta vakıf mallarının elden çıkartılmasına bahane oluşturma mekanizmasına dönüşmüştür.

Sayın Büyükelçi,

Bilindiği üzere Yunanistan’daki Türk vakıfları, 1923 Lozan Barış Antlaşması öncesinde Osmanlı Devleti Hukuk Sistemi’ne uygun olarak kurulmuşlardır ve bugün de Osmanlı Hukuku, İslâm Hukuku ve ikili antlaşmalara uygun olarak yönetilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda bilinen, ancak dile getirilmekten kaçınılan bir gerçek de, Evkaf Nizamnamesi’ne göre  “Vakıf Malının alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez” olmasıdır.

Anlaşmaya göre, Evkaf Nizamnamesi uyarınca şimdiye değin gerçekleştirilen satış ve bağış işlemlerinin tümü geçersizdir.

Evkaf İdaresi’nde, Cami, Okul, Medrese, Mezarlık ve Çeşme gibi inanç camiasına ve amme yararına hizmet veren taşınmazların Tapu Senetleri yoktur. Evkaf Nizamnamesi’ni düzenleyen hukukçular, vakıf malının satılmasını engellemek amacıyla anılan yapıtlar için Tapu Senedi vermemişlerdir. Bu nedenle “tapusu olmayan bir mal kanunen satılamaz” kararının geçerli olması gerekmektedir.

Öte yandan, vakıf mallarının korunmasının İstanköy ve Rodos’un Müslüman Türk ahalisinin din ve ibadet özgürlüğü ile bağlantılı bir mesele olduğu aşikardır. Bahsekonu din ve ibadet özgürlüğünün cemaat olarak kullanılabilmesi için söz konusu malların korunması elzemdir. Bu itibarla, Yunan Yönetimleri tarafından atanmakta olan Yönetim Kurullarının sürdürdüğü tasfiye işlemlerinin aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bir niteliği olduğunu düşünmekteyiz.

Özetle, AİHM ve Avrupa Birliği ölçütlerine göre, şimdiye kadar yapılan bu satışların tümü usulsüz ve geçersizdir.

Sayın Büyükelçi,

Son olarak 29 Temmuz 2021’de İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu  Başkanlığı’nın                                                     yayınladığı satış bildirisi ile  Platitsi bölgesindeki 38.240 metrekare büyüklüğündeki vakıf arazisini 20 Ağustos 2021 Cuma günü başlangıç fiyatı olarak 700 bin Avro olmak üzere açık ve sözlü artırmayla satışa çıkarılacağını teessür ile öğrenmiş bunuyoruz.

Sayın Büyükelçi,

Daha öncede defalarca belirttiğimiz gibi İstanköy Türk Toplumuna ait vakıf mallarının  satılmasını Yunan makamlarının  Vakıf mallarının eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmekte olduğunuzun  aleni bir göstergesi olarak değerlendirmek zorundayız.

Sayın Büyükelçi,

Bildiğiniz üzere, Türkiye Balkanlarda ve diğer ülkelerde Osmanlı Dönemi’nden kalan vakıf mallarının  korunması konularında  işbirliği içindedir. Bu kapsamda  Türkiye’nin, Yunanistan’dan gelecek  işbirliği taleplerine de açık olacağı kanaatindeyiz. Dernek olarak da iki ülke arasında olası bir işbirliği halinde maddi ve manevi  her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Sayın Büyükelçi,

Dernek olarak, Rodos ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda konuyla ilgilenmek durumdayız. Ancak, atalarımızdan bize Vakıflar yoluyla kalan mirasın korunması, en başta Yunanistan Devleti’nin de sorumluluğundadır.

Vakıf mallarının satılmaması ya da devredilmemesi konularında, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, Vakıf idaresinin mevzuata aykırı olarak yaptığı bu satışın durdurulmasını istiyor, Rodos ve İstanköy’de vakıf yönetimlerinin tayinle değil seçimle göreve gelmelerini talep ediyoruz.

Gereğini bilgilerinize derneğimiz adına  arz ediyorum.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Başkan


 

 

His Excellency                                                                                                                          18th August 2021

Michael-Christos Diamessis

The Ambassador of Greece in Ankara

Kazım Özalp Mh. Ziaur Rahman Cd. No:9 Pk:06700

Çankaya/Ankara

 

Dear Mr. Ambassador,

As is known, “Rhodes, Kos and Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association (ROISDER)”, which was established in Izmir / Turkey in 1996 is a non-governmental organization conducting studies on the problems of the Islands Turks. It currently represents approximately 70,000 people and their descendants, most of whom were forced to migrate from the Dodecanese (Greece) to Turkey.

 

In brief, the problems of the Turks living in Rhodes, Kos and the Dodecanese include citizenship, the right to learn Turkish, religious worship, the environment of hatred and oppression, foundations and the protection of the cultural heritage inherited from the Ottoman Turks.

Recently, one of the leading issues related to the Rhodes and Kos Turks is the “problem of foundations.”

As far as Kos is concerned, it was decided that the properties belonging to foundations would be initially managed by a commission after the administration of the islands was ceded to Italy. With the transfer of the islands to the patronage of Greece in 1947, the law numbered 517/1947 was passed.

Although the said law stipulated that “the laws and regulations currently in force in the islands shall stay in force until necessary laws are enacted, provided that they are not in violation of Greek laws”, first a government executive was appointed in order to supervise the administration of the community and foundations administration.

Moreover, as in Rhodes, foundations in Kos are subject to a property tax of 0.6 percent. In other words, the real estate tax charged for the foundations’ immovables belonging to the Turks living in Rhodes and Kos is at the same rate as the tax paid by commercial institutions. On the other hand, Orthodox Christian Church Institutions and the Greek Church are exempt from all kinds of taxes. It is observed that there is no equality here. This unfair practice has almost turned into a mechanism to create a pretext for the disposal of foundation properties.

Dear Mr. Ambassador,

As is known, Turkish foundations in Greece were established according to the Ottoman State Legal System before the 1923 Peace Treaty of Lausanne, and today they must be managed in accordance with Ottoman Law, Islamic Law and bilateral agreements. Within this context, a fact that everyone knows but often avoids expressing is that “Foundation Property cannot be bought, sold, acquired or divided as inheritance” according to the Foundation Regulations.

According to the relevant agreement, all sales and gifts or donations made so far in accordance are invalid under the Foundation Regulations.

As far as Foundation Administration is concerned, immovable properties that serve the faith community and public interests such as Mosques, Schools, Madrasas, Cemeteries and Public Fountains do not have title deeds. The legists who modulated the Foundation Regulations did not issue title deeds to said monuments in order to prevent their sales.  Therefore, the decision that “a property without a title deed cannot be sold legally” should be valid.

It is evident that the protection of foundation properties is an issue closely associated with the freedom of religion and worship of the Muslim Turkish populations of Kos and Rhodes. In order for the said freedom of religion and worship to be freely exercised by the community, it is crucial to protect the said properties. In this regard, we believe that the liquidation procedures carried out by the Executive Committees appointed by the Greek Governments are also an approach that restricts and even destroys the freedom of religion and worship.

In a nut shell, according to the criteria of the ECHR and the European Union, all of these sales so far are null and void.

Dear Mr. Ambassador,

Finally, with the sales notice published by the Executive Council of Kos Foundation Properties on July 29, 2021, we regret to learn that the 38.240 square meter land belonging to the foundation in the Platitsi area would be put up for sale on Friday, August 20, 2021, with a starting price of 700 thousand Euros in an the ascending-bid (oral) auction.

Dear Mr. Ambassador,

As we have mentioned repeatedly before, we have to consider the sale of foundation properties belonging to the Turkish Community of Kos as a clear indication that the Greek authorities are still continuing their policy of liquidating the foundation properties.

Dear Mr. Ambassador,

As everyone knows, Turkey willingly cooperates with governments for the protection of foundation properties inherited from the Ottoman period in the Balkan and other countries in the region. In this context, we believe that Turkey will be open to Greek requests for cooperation. As an association, we would like to express that we are ready to offer every kind of material and moral contribution for possible cooperation between the two countries.

Dear Mr. Ambassador,

As the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association, we are in a position to deal with the issue as described among the objectives of our charter and our feeling of belonging to Rhodes and Kos. However, protection of the legacy inherited from our ancestors through the foundations primarily falls under responsibility of the Greek State.

 

So, we expect you to demonstrate due sensitivity regarding the issue of discontinuing the sale or transfer of the properties of the foundation and protecting them according to their original purpose and function reserving our legal rights. We also demand that foundation administrations should be determined by elections rather than government appointments.

On behalf of my association, I kindly submit the case for your consideration.

 

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President


 

İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu  Başkanlığı’na                                                         20 Ağustos 2021

İstanköy-Yunanistan

 

Vakouf Ko

Mitropoleos 1

Kos/Dodekanise/Hellas

 

Sayın Başkan,

Size daha önce göndermiş olduğum mektubumda “Yunanistan’daki Türk vakıfları” konusunda  mevzuatı anımsatmak zorunda kalmıştım.

Bilindiği üzere Yunanistan’daki Türk vakıfları, 1923 Lozan Barış Antlaşması öncesinde Osmanlı Devleti Hukuk Sistemi’ne uygun olarak kurulmuşlardır ve bugün de Osmanlı Hukuku, İslâm Hukuku ve ikili anlaşmalara uygun olarak yönetilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda bilinen, ancak dile getirilmekten kaçınılan bir gerçek de, Evkaf Nizamnamesi’ne göre  “Vakıf Malının alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez” olmasıdır.

Anlaşmaya göre, Evkaf Nizamnamesi uyarınca şimdiye değin gerçekleştirilen satış ve bağış işlemlerinin tümü geçersizdir.

Evkaf İdaresi’nde, Cami, Okul, Medrese, Mezarlık ve Çeşme gibi inanç camiasına ve amme yararına hizmet veren taşınmazların Tapu Senetleri yoktur. Evkaf Nizamnamesi’ni düzenleyen hukukçular, vakıf malının satılmasını engellemek amacıyla anılan yapıtlar için Tapu Senedi vermemişlerdir. Bu nedenle “tapusu olmayan bir mal kanunen satılamaz” kararının geçerli olması gerekmektedir.

Öte yandan, vakıf mallarının korunmasının İstanköy ve Rodos’un Müslüman Türk  toplumunun din ve ibadet özgürlüğü ile bağlantılı bir mesele olduğu aşikardır. Bahse konu din ve ibadet özgürlüğünün cemaat olarak kullanılabilmesi için söz konusu malların korunması elzemdir. Bu itibarla, Yunan Yönetimleri tarafından atanmakta olan Yönetim Kurullarının sürdürdüğü tasfiye işlemlerinin aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bir niteliği olduğunu düşünmekteyiz.

Özetle, AİHM ve Avrupa Birliği ölçütlerine göre, şimdiye kadar yapılan bu satışların tümü usulsüz ve geçersizdir.

Sayın Başkan,

Son olarak 29 Temmuz 2021’de yayınlanan satış bildiriniz ile  Platitsi bölgesindeki 38.240 metrekare büyüklüğündeki vakıf arazisini 20 Ağustos 2021 Cuma günü başlangıç fiyatı olarak 700 bin Avro olmak üzere açık ve sözlü artırmayla satışa çıkarılacağını teessür ile öğrenmiş bunuyoruz.

Sayın Başkan,

Daha öncede defalarca belirttiğimiz gibi İstanköy Türk Toplumuna ait vakıf mallarının  satılmasını Yunan makamlarının  olduğu üzere,Sizin de Vakıf mallarının eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmekte olduğunuzun  aleni bir göstergesi olarak değerlendirmek zorundayız.

Sayın Başkan,

Bildiğiniz üzere Türkiye, Balkanlarda ve diğer ülkelerde Osmanlı Dönemi’nden kalan vakıf mallarının  korunması konularında  işbirliği içindedir. Bu kapsamda  Türkiye’nin, Yunanistan’dan gelecek  işbirliği taleplerine de açık olacağı kanaatindeyiz. Dernek olarak da olası böyle bir işbirliğinde maddi  ve manevi  her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Sayın Başkan,

Dernek olarak, Rodos ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda konuyla ilgilenmek durumdayız. Ancak, atalarımızdan bize Vakıflar yoluyla kalan mirasın korunması, derneğimiz kadar, sizin de şahsi sorumluluğunuzdadır.

Vakıf mallarının satılmaması ya da devredilmemesi konularında, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, Vakıf idaresinin mevzuata aykırı olarak yaptığı bu satışın  durdurulmasını ve atama ile değil özgür bir  seçimle vakıf yönetim kurulunun oluşturulmasını diliyorum.

Gereğini bilgilerinize derneğimiz adına arz ve rica ediyorum.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Başkan


 

 

President of the Executive Committee of Kos Foundation Properties          18 August 2021

Kos-Greece

 

Vakouf Ko

Mitropoleos 1

Kos/Dodekanise/Hellas

 

Dear President,

I would like to bring to your attention that I had to remind you of the legislation on “Turkish foundations in Greece” in my previous letter to you.

As is known, Turkish foundations in Greece were established according to the Ottoman State Legal System before the 1923 Peace Treaty of Lausanne, and today they must be managed in accordance with Ottoman Law, Islamic Law and bilateral agreements. Within this context, a fact that everyone knows but often avoids expressing is that “Foundation Property cannot be bought, sold, acquired or divided as inheritance” according to the Foundations Regulations.

According to the relevant agreement, all sales and gifts or donations made so far in accordance are invalid under the Foundation Regulations.

As far as Foundation Administration is concerned, immovable properties that serve the faith community and public interests such as Mosques, Schools, Madrasas, Cemeteries and Public Fountains do not have title deeds. The legists who modulated the Foundation Regulations did not issue title deeds to said monuments in order to prevent their sales.  Therefore, the decision that “a property without a title deed cannot be sold legally” should be valid.

On the other hand, it is evident that the protection of foundation properties is an issue closely associated with the freedom of religion and worship of the Muslim Turkish populations of Kos and Rhodes. In order for the said freedom of religion and worship to be freely exercised by the community, it is crucial to protect the said properties. In this regard, we believe that the liquidation procedures carried out by the Executive Committees appointed by the Greek Governments are also an approach that restricts and even destroys the freedom of religion and worship.

In a nut shell, according to the criteria of the ECHR and the European Union, all of these sales so far are null and void.

Dear President,

Finally, with the sales notice published by the Executive Council of Kos Foundation Properties on July 29, 2021, we regret to learn that the 38.240 square meter land belonging to the foundation in the Platitsi area would be put up for sale on Friday, August 20, 2021, with a starting price of 700 thousand Euros in an the ascending-bid (oral) auction.

Dear President,

As we have mentioned repeatedly before, we have to consider the sale of foundation properties belonging to the Turkish Community of Kos as a clear indication that the Greek authorities are still continuing their policy of liquidating the foundation properties.

Dear President,

As is known, Turkey willingly cooperates with governments for the protection of foundation properties inherited from the Ottoman period in the Balkan and other countries in the region. In this context, we believe that Turkey will be open to Greek requests for cooperation. As an association, we would like to express that we are ready to offer every kind of material and moral contribution for possible cooperation between the two countries.

Dear President,

As the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association, we are in a position to deal with the issue as described among the objectives of our charter and our feeling of belonging to Rhodes and Kos. However, protection of the legacy inherited from our ancestors through the foundations falls under your personal responsibility as much as our association’s.

 

Therefore, we expect you to demonstrate due sensitivity regarding the issue of discontinuing the sale or transfer of the properties of the foundations and protecting them according to their original purpose and function reserving our legal rights. We also demand that foundation administrations should be determined by elections rather than government appointments.

On behalf of my association, I kindly submit the case for your consideration.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President