“Derneğimizin 9-12 Eylül 2021 tarihinde Tries(İtalya )’de gerçekleştirilen Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Delegeler Kurulu’na sunduğu karar aşağıdaki gibi kabul edilmiştir”

2021 Yılı FUEN Genel Kurul  Kararı

 

1 .Yunanistan Rodos Ve İstanköy’de yaşamakta olan Türklerin Kültürel Kimliğini Kabul etmemektedir

26 Aralık 2020 tarihli “Greek City Times” sitesinde, Emmanouil N. Konsolas  ( Onikiadalar  Parlementosu Turizm Bakan Yardımcısı)  tarafından  “Onikiadalarda Türk olmadığı” iddiasında bulunulmuştur. Bu iddia gerçek dışıdır .

Avrupa Konseyi ve Yunanistan Helsinki Monitörlüğü (GHM)’nün kararları  yanı sıra çok sayıda yabancı yayında “Onikiadalarda Türk  vardır” gerçeği teyit edilmiş bulunmaktadır. Sözü edilen karar ve  yayınlarda Rodos ve İstanköy’deki Türk azınlığın hakları sistematik olarak savunulmaktadır.

2- Yunanistan Rodos ve İstanköy’de Türk  Müslümanlarının ibadetlerini özgür olarak ifade etmelerini engellemektedir.

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın 2019 yılında  Rodos ve İstanköy ibadethanelere gerçekleştirilen saldırılar ve dini topluluklara yönelik düzenlemelere ilişkin  raporunun, objektiflikten uzak ve hatalı olduğu gözlemlenmektedir.

Din ve ibadet hakları ile örgütlenme haklarına getirilen sınırlamalar söz konusudur. Bugün dini anlamda adalardaki Türk Müslüman azınlığı temsil edilmemektedir. Türkler daima geride, baskı altında, ezik ve silik bir yaşantı sürdürmeye zorlanmaktadırlar.

3-Yunanistan Rodos ve İstanköy’de dini eserleri bakımı ve korumasına özen göstermekten uzak bir uygulama içindedir.

Yunanistan  Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni’nin İstanköy’e gerçekleştirmiş olduğu  bir ziyaretde, hasarlı camilerin bakım ve onarımının devletten beklenilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Devletten destek  alamayan Türk Müslüman  Vakıfları, taşınmaz mallarını   haraç-mezat satmaktadır. Böylece kimlik-mekan arasındaki bağların  ortadan  yok edilmesiyle kültürel soykırım hızlanmıştır.

“Rodos ve İstanköy Türklerinin  Kültürel Hakları İçin Çözümler” aşağıda belirtilen maddeler halinde özetlenebilir:

 • Türk kimliklerinin kabul edilmeli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskılara son verilmedir,
 • Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde anadil eğitimi hakkı verilmelidir,
 • Türk Müslümanlarının ibadetlerini özgür olarak   ifade etmeleri sağlanmalıdır,
 • Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermelidir,
 • Türk Müslüman Vakıf Malları Yönetim Kurumu üyelerinin, Rodos ve İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle gelmeleri gerçekleştirilmelidir.

 

Resolution 2021-01        

 

Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association (ROISDER)

 

The Delegates of the Member Organisations of the Federal Union of European Nationalities (FUEN) adopted the following resolution at their Assembly of Delegates in Trieste, Italy, on 11 September 2021:

Resolution on the situation of the Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks


 1. Greece refuses to recognize the cultural identity of the Turks living in Rhodes and Kos

On 26 December 2020, the Greek website “Greek City Times” published an excerpt from an article written by Emmanouil Konsolas, the Deputy Minister of Tourism of the Parliament of the Dodecanese, who had claimed that there were no Turks in the Dodecanese. The fact that there are Turks living in the Dodecanese has been confirmed not only in the resolutions adopted by the Council of Europe and the Greek Helsinki Monitor (GHM), but also in many international publications.

 1. Greece prevents Turkish Muslims from expressing their beliefs or observing their religious practice freely in Rhodes and Kos.

The report of the Greek Ministry of Education and Religious Affairs regarding the attacks on places of worship and regulations on religious communities in Rhodes and Kos in 2019 is far from objectivity and is not in compliance with reality. There are certain restrictions imposed on the rights to freedom of religion and worship as well as the right to organize. Today, the Turkish Muslim minority in the islands are not entitled to religious representation.

 1. In Rhodes and Kos, the Turkish Muslim cultural heritage is not respected and preserved

During a visit to Kos, the then Greek Culture and Sports Minister Lina Mendoni made a statement in which she said that the maintenance and repair of damaged mosques should not always be expected from the state. Unable to receive necessary support from the state, Turkish Muslim Foundations are forced to sell their immovable properties at fire sale prices. Hence, cultural genocide has accelerated with the destruction of the bonds between identity and space.

Possible solutions  to improve the cultural and religious rights of Rhodes and Kos Turks, can be summarized as follows:

 • Their Turkish identities should be recognized and oppressive laws and practices that prevent them from organizing with their cultural identities should be repealed;
 • Turkish children should be granted the right to education in their mother tongue – at least in primary education – on the basis of bilingualism;
 • Turkish Muslims should be allowed to observe their religious practice freely;
 • Greek governments should show attention to the protection, maintenance and repair of cultural works of art inherited from the Ottoman Turks.