“DERNEĞİMİZ,YUNANİSTAN’IN EGE ÜNİVERSİTESİ’NE VERİLEN SÜLEYMANİYE MEDRESESİ’NİN MÜZE YAPILMASI İÇİN MEKTUP GÖNDERDİ”

 

 

Ege Üniversitesi  Rektörlüğüne                                      7 Şubat 2022

Midilli

Hellas

 

Sayın Rektör,

Derneğimiz, Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’dan göç ederek Türkiye’ye yerleşen Türklerin kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür.

Derneğimizin amaçları arasında; Türkiye’ye göç etmiş Rodos, İstanköy ve Onikiadalı Türkler arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme ile adalardaki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerinin yaşatılması, korunması ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, kıcaca Rodos ve İstanköy’de  kültürel mirasın korunması ve aslına sadık biçimde muhafazası da dahil her türlü kültürel haklarını korumak için girişimlerde bulunma gibi konular sayılabilir.

Sayın Rektör

Size yazmamızın nedeni  Osmanlı Yönetimi tarafından 1876 yılında inşa edilen ve  1898  depreminden sonra  tamir edilerek bugünkü görünümüyle  “Süleymaniye Medresesi” olarak bilinen ve Rodos’un Yunanistan’a verilmesinden  sonra, 13. Şehir İlkokulu:Dekatom Triton Dimotikon Sholion”  olarak adlandırılan  okul hakkında bilgilendirmek ve bu okulun “ Müze “ durumuna dönüştürülmesi konusunda talebimizi iletmektir.

Bildiğiniz üzere ,Süleymaniye Medresesi’nin Türk kültürel  tarihi açısından önemi vardır. Bu okulda  eğitim-öğretim alan Türkler,gerek Osmanlı Dönemi’nde, gerekse Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde  önemli işlevler üstlenmişlerdir. Bunlar arasında Hüseyin Galip Baydur(T.C.Roma ve Moskova Büyükelçisi)Şükrü Kaya(İçişleri Bakanı),Reşit Galip Baydur (Milli Eğitim Bakanı) gibi devlet adamları vardır. Diğer yandan  Anadolu doğumlu bir çok kişi Rodos’a gelerek Süleymaniye Medresesi’nde lise eğitimi almışlardır. Yunus Nadi gibi aydınlar buna örnek olarak verilebilir .

Sayın Rektör,

Üniversiteler,bir yandan bilim ve teknoloji üretirken bir yandan da  evrensel  her türlü maddi ve manevi değerlerin sahip çıkıldığı ve korunduğu bilim kurumlarıdır. Bu bağlamda geçmişin değerleri  ve birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmak  gibi işlevleri de vardır. Süleymaniye Medresesi de bu anlamda bir tarihsel birikimi gelecek kuşaklara aktarmak açısından Rodos’un anıt simgelerinden birisidir.

Medyadan Süleymaniye Medresesi’nin “Ege Üniversitesi Beşeri Bilimler Okulu”na devredildiğini ve yıkılma aşamasında olan okulun restorasyona başlandığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Rektör,

Bu binanın müze durumuna getirilmesi, Yunanistan Devleti’nin bir insanlık mirasına sahip çıkmasının yanı sıra Türkiye-Yunanistan arasında dostluğun geliştirilmesi açısından da önemlidir.

Bu bağlamda yukarıda da değindiğimiz üzere “Süleymaniye Medresesi’nin “ Müze” durumuna dönüştürülmesi doğrultusunda  yapacağınız  çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

En içten dileklerimle

 

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Başkan

———————————————————————————

 

 

 

University of the Aegean Rector’s Office                                    7 February 2022

Lesvos

Hellas

Dear Professor Vitsilaki, Rector

Our association is a non-governmental organization established by Turks who settled in Turkey after migrating from Rhodes, Kos and the Dodecanese.

 

Objectives of our association include increasing solidarity among the Turkish immigrants of Rhodes, Kos and the Dodecanese; preserving and teaching their culture, customs and traditions, providing assistance to institutions working for the preservation, protection and restoration of the cultural monuments inherited from the Ottoman Turks in the islands; and briefly stated, protecting all kinds of cultural rights including undertaking initiatives for the protection and preservation of cultural heritage in a faithful manner.

 

Dear Rector,

The reason we are writing this letter to you is firstly to inform you about the school which was built by the Ottoman Administration in 1876, popularly known as the “Suleymaniye Madrasa” with its current appearance after it was repaired following the earthquake of 1898 and renamed as the 13th City Primary School: Dekatom Triton Dimotikon Sholion after Rhodes was ceded to Greece, and secondly to convey our request for this school to be transformed into a “Museum”.

As is known, Suleymaniye Madrasa has extraordinary importance in Turkish cultural history. The Turks who were educated in this school, assumed important official positions both during the Ottoman Period and after the establishment of the Turkish Republic. Among these prominent figures are statesmen such as Hüseyin Ragıp Baydur (Turkey’s Ambassador to Rome and Moscow), Şükrü Kaya (Minister of the Interior), and  Reşit Galip Baymur (Minister of National Education). On the other hand, many Anatolian-born intellectuals came to Rhodes and received high school education in the Suleymaniye Madrasa. An example to these is the renowned Turkish journalist Yunus Nadi.

Dear Rector,

Universities are scientific institutions where all kinds of material and spiritual universal values are protected and preserved while generating scientific and technological knowledge. In this regard, they also have functions such as transferring the values and accumulations of the past to future generations. In this sense, Suleymaniye Madrasa is one of the monumental symbols of Rhodes in terms of transferring a vast accumulation of historical values to future generations.

Unfortunately, we have learned from the press reports that the Suleymaniye Madrasa has been transferred to the “University of the Aegean School of Social Sciences and Humanities” and the restoration of the school, which is in the process of being demolished, has already begun.

Dear Rector,

Transformation of this building into a museum is important for the protection of a remarkable human heritage by the Greek State as well as the development of a lasting friendship between Turkey and Greece.

Within this context, as we have mentioned above, I would like to thank you in advance for efforts you would be kind enough to undertake for the transformation of the Suleymaniye Madrasa into a “Museum”.

With kindest regards

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

President