FUEN 2019 GENEL KURUL KARARI-ANADİL VE EĞİTİM

YUNANİSTAN, RODOS VE İSTANKÖY ADALARINDA  YAŞAMAKTA OLAN TÜRK AZINLIĞA ANADİLLERİNİ ÖĞRENME HAKKINI VERMELİDİR.

Avrupa genelinde dilsel çeşitliliğin ve çok dillilik yaklaşımımın egemen olmasına karşılık, bir Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan, Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan  Türk çocuklarının anadilleri Türkçe’yi öğrenme ve anadilde eğitim hakkından mahrum bırakmaya devam ediyor.

Aslında Rodos  ve İstanköy Türklerinin  azınlık kültürel hakları; Uluslararası Antlaşmalar(1913 Atina Antlaşmasına bağlı 3 numaralı protokol, 1978 Viyana Sözleşmesi’nin 15.maddesi, 10 Ağustos 1920 Yunan Sevr Antlaşması,  30 Ocak 1923 Mübadele Sözleşmesi, Lozan Antlaşmasının 37-45 maddeleri, 1926 Atina ve 1930 ve 1933 Ankara Antlaşmaları ve 1947 Paris Antlaşması vb gibi) yanında  Avrupa Konseyi,Avrupa Birliği,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı,Birleşmiş Milletler ve Yunanistan Anayasası bağlamında işlenmiş bulunuyor. Buna rağmen Yunanistan,bütün bunları gözardı etmeye devam etmektedir.

Rodos ve İstanköy’de Britanya Dönemi’nde Türk Okullar Birliği adı altında örgütlenme vardı.

Adaların 1947 yılında Yunanistan’a verilmesi ile Türk Okulları’nda Yunanca tedrisat başlatılmıştır. Bu tarihten 1972 yılına değin Rodos ve İstanköy’deki okullarda çift dillilik temelinde  Türkçe eğitim-öğrenim yapılmıştır. Türk Okullarında özelikle tarih, coğrafya gibi sosyal dersleri Yunan öğretmenleri tarafından verilmişti. Fizik, kimya ve matematik gibi derslerini ise Türk öğretmenler öğretiliyordu.

Bu süreçte, Yunan idaresinin, anılan okullara  verilen tahsisatı yavaş yavaş azalttığı gözlemlenmiştir. Son olarak ,Rodos’ta Türkçe öğrenim veren okullardan biri olan Süleymaniye Medresesi’nin adı, 1972 yılında Rodos 13. Şehir İlkokulu olarak değiştirilmiş ve o tarihten itibaren ise Türkçe öğrenme tamamen yasaklanmıştır. Okullarda görev yapan Türk Öğretmenler ise zorunlu olarak emekli edilmişlerdir. Aynı durum İstanköy için de geçerlidir.

Günümüzde Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkler,Yunan devlet okullarına gidiyor, ancak din derslerinden muaf tutuluyorlar. Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçeyi çok az derecede konuşabiliyorlar. Kültürel asimilasyon bu şekilde hızlandırılmaktadır.

Diğer yandan Yunan okullarındaki tarih dersleri kitaplarında Türk İmgesi birçok açıdan sorunlu ve olumsuz bir görünümdedir. Türk imgesi, “yağma” ve “katliam” sözcükleri ile eşdeğerdir. Türklerin Greklere yoksulluk, cehalet,yorgunluk, acı, dert, kamçı, falaka  ve ölüm getirdiği konusunda söylemler egemendir.

Rodos ve İstanköy’de Türkçe’nin öğretim ve eğitim dilinden dışlanmasında göze çarpan bir diğer sonuç, Türklerin giderek eğitim düzeylerinin düşmesidir. Türkler, ortaokul ve liselerden sınırlı şekilde yararlanabilmekte ve eğitim açısından, Yunanistan genelinin oldukça altına kalmaktadırlar. Eğitim düzeyinin gerilemesi,Türklerin entelektüel düzeyini gerilettiği gibi üst mesleklere  ulaşmasını da olumsuz olarak etkilemiştir. Rodos ve İstanköy’de Türklerin eğitimden gelen doktorluk,mühendislik gibi meslekleri yoktur.

FUEN Delegeler Kurulu olarak Yunanistan Devleti’nden aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

 

1.Yunanistan Devleti,bir Avrupa Birliği üyesi olarak, Anayasası’nda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve diğer insan hakları dökümanlarında yer aldığı üzere azınlık hakları dahil insan hakları alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelidir.

  1. Yunanistan Devleti, Türk çocuklarına çift dillik temelinde Türkçe öğrenim ve eğitim yapan okulların açılması için Rodos ve İstanköy’de bulunan Türk azınlığının temsilcileri ile diyalog kurmalıdır.
  2. Yunanistan Devleti, Rodos ve İstanköy Türklerinin bir insanlık hakkı olan anadilleri Türkçe’yi öğrenmelerinin önündeki bütün engelleri ivedilikle kaldırmalıdır.
  3. Yunanistan Devleti, çift dillik temelinde devlet okulları yanında Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilde eğitim yapan özel okulların açılmasına da müsaade etmelidir.
  4. Yunanistan Devleti, Yunan okullarında okutulan tarih dersleri kitaplarındaki Türk imgesine ait olumsuz ve ötekileştirici söylemler kaldırmalıdır.
  5. Yunanistan Devleti,Rodos ve İstanköy’deki okullarda çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim yapılması konusunda Avrupa Konseyi’nin “Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki 1867 (2012) Nihai Versiyon Kararları”nı uygulamalıdır.