FUEN’DE VAKIF MALLARIMIZIN ZORLA ELDEN ÇIKARILMASI ve YOK EDİLMESİ KINANDI(Türkçe-İngilizce)

Karar 2018-04

FUEN Genel Kurulu’nda  kabul edilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROISDER)’ne ait Karar Örneği

Rodos, İstanköy ve  Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)’in Leeuwarden-Hollanda Westcord WTC Hotel’de 23 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Delegeler Kurulu’na  sunduğu karar aşağıdaki gibi  kabul edilmiştir.

 

Yunanistan’da Rodos ve İstanköy Türk/Müslümanlarına  Ait Vakıf Malları Zorla Elden Çıkarılmakta ve Yok Edilmektedir.

 

1947’de adalarını Yunanistan’ın yönetimi altına  verilmesinden sonra Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkler birçok sorunla karşılaşmışlardır. Bunlardan ilki, Türklerin kültürel kimliğinin tanınmamasıdır.

Yunanistan Devleti,Türkleri “Müslümanlaştırılmış Yunan” olarak  nitelendirmektedir.Diğer sorunlar arasında;Vatandaşlık, Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunması ve  Nefret ve Baskı Ortamı   ile Vakıf ve Vakıf Malları gibi konular sıralanabilir.

Yunanistan, başvurduğu strateji ile Rodos ve İstanköy Türklerine ait vakıf mülküne ait taşınmaz malları yok ediyor. Vakıfların tahrip edilmesiyle, Rodos ve İstanköy Türklerinin varlığı da ortadan kalkacaktır.

Birincisi, vakıf mallarının yok edilmesi Rodos ve İstanköy’deki Türk Müslüman vakıflarının  Yunanistan’ın Güney Ege Bölge Sekreteri tarafından yönetime atanan sindirilmiş Rodos ve İstanköy Türklerine karar aldırılarak vakıf malları usulsüz sattırılmaktadır.

İkincisi;vakıf malları   yönlendirilmiş yönetim kurulu aracılığıyla Rodos metropolitliğine hibe ettirilmektedir.

Üçüncüsü;vakıflara sürekli yeni masraflar çıkartılmakta, gelirinden daha fazlasını harcamaya zorlanmakta ve bu harcamaları karşılamak için vakfa ait arazi ve emlaki sattırılmaktadır.

Dördüncüsü,Rodos ve İstanköy’deki Türk/Müslüman vakıfları ağır vergi borçları altına sokulmuştur. Vakıflardan yüzde 0.6 oranında emlak vergisi alınmaktadır.Başka bir deyişle vakıflara ait  taşınmazlar, ticari kuruluşlar ile aynı oranda emlak vergisiye tabidir.Bununla birlikte diğer dinsel ve etnik vakıflarından vergi alınmamaktadır.Bu da, uygulamanın ne kadar ayrımcı olduğunu göstermektedir.

Beşincisi,Türk vakıf mallarına ait Osmanlı Türklerinden kalan kültür mirasının bakımı ve tamirlerine izin verilmemekte, restorasyon çalışmaları göstermelik olmakta , eserler zamanın tahribatına bırakılmaktadır.

FUEN Genel Kurulu olarak öneriyoruz

1-            Yunanistan Devleti,Vakıf  Yönetmeliği’nde  belirtilen “Vakıf Malının alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez” hükmüne uygun bir tavır içine girmelidir.Bu hükme uyulması,uluslararası antlaşmalarla da güvence altına alınmıştır.

2-            Rodos ve İstanköy Türk Vakıf yönetimi,atamalarla değil,Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türk/Müslümanların özgür seçimiyle oluşturulmalıdır.

3-            Rodos ve İstanköy Türk vakıflara uygulanan  yüzde 0.6 oranında emlak vergisi kaldırılmalı ve diğer dinsel ve etnik vakıflara olduğu üzere vergi alınmamalıdır.

4-            Rodos ve İstanköy Türk vakıflarına ait mimari eserlerin onarımı, Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türk-Müslümanların özgür seçimiyle oluşturulmuş vakıf tarafından gerçekleştirilmelidir.

————————————————————————————————————————————

 

Resolution 2018-04

Resolution Rhodes, Kos And The Dodecanese Turks Culture And Solidarity Association (ROISDER)

At the Assembly of Delegates in Leeuwarden/Ljouwert, the Netherlands, on 23 June 2018, the Delegates of the Member Organisations of the Federal Union of European Nationalities adopted the following resolution:

The properties of the foundations belonging to the Rhodes and Kos Turks/Muslims in Greece are sold off forcibly and demolished

After the islands of Rhodes and Kos in 1947 came under the rule Greece, Turks living in Rhodes and Kos encountered many problems. The first of these is the non-recognition of the cultural identity of the Turks.

Greece describes the Turks as “Muslimized Greek”. Other problems are; Citizenship, Education, Right to Learn Turkish, Religion and Worship, Protection of Cultural Heritage of Ottoman Turks, Hate and Pressure, Foundation and Foundation Properties.

Greece has been destroying immovable properties which belong to the foundation property belonging to Rhodes and Kos Turks / Muslims with the strategy that it has applied. With the destruction of the foundations, the existence of Rhodes and Kos Turks will also disappear.

Firstly, the Rhodes and Kos Turk and Muslim foundation properties are illegally sold according to decisions, which were appointed by the South Aegean Regional Secretary of Greece.

Secondly, foundation properties are granted to Rhodes metropolis through a manipulated board of directors.

Thirdly, new expenses are charged on the foundations and they are forced to spend more than their income and their lands and properties are sold by force to cover these expenses.

Fourthly, Turk/Muslim foundations in Rhodes and Kos have heavy tax obligations. Real estate tax is levied from the foundations in the rate of 0.6%. In other words, real estates belonging to foundations are subject to real estate taxation at the same rate with trade organizations. In addition, no tax is received from other religious and ethnic foundations. This shows the extent of discrimination.

Fifthly, the cultural heritage remaining from the Ottoman Turks belonging to the Turkish foundation’s possessions is not allowed to be maintained or repaired, the restoration works are only perfunctory and the artifacts are left to the destruction of time.

We recommend

  1. Greece to adopt a manner in compliance with the provision of the “Foundation’s Property cannot be bought, sold, acquired, or shared as heritage” which was specified in the Foundation Regulation. The compliance with this provision is also guaranteed by international agreements.
  2. The management of Rhodes and Kos Turkish Foundations should not be determined by appointment, it should be constituted with free will of Turks/Muslims living in Rhodes and Kos.
  3. The property tax which was applied to Turkish Foundations of Rhodes and Kos in the rate of 0.6% should be abolished and tax should not be collected as in other religious and ethnic foundations.
  4. The restoration of the architectural works belonging to the foundations of Rhodes and Kos Turks should be carried out by the foundations of Turks and Muslims living in Rhodes and Kos.