SOYDAŞLARIMIZIN DA YARARLANACAĞI TURKUAZ KART YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

SOYDAŞLARIMIZIN DA YARARLANACAĞI   TURKUAZ KART  YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımızın da yararlanacağı   Turkuaz Kart’a ilişkin beklenen Yönetmelik 14.3.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Duyurulur.

————————————————————————————————-

 

Tarih: 14.3.2017

No: 2017/5

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile getirilen önemli yeniliklerden olan ve yabancı çalışanlara ve bu çalışanların işverenlerine büyük kolaylıklar sağlayan Turkuaz Kart’a ilişkin beklenen Yönetmelik 14.3.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TURKUAZ KART KİMLERE VERİLECEK?

Turkuaz Kart verilebilecek yabancıların, bazı niteliklere sahip olması öngörülmüştür. Bunlar;

* Yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilmesi,

* Yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilmesi,

* Uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı olması,

* Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olması,

* Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlaması,

* Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunmasıdır.

 

Turkuaz Kart Sahibi olan yabancılar, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı ve Kart sahibinin yakınları da süresiz ikamet hakkı kazanmaktadır.

TURKUAZ KARTA NASIL BAŞVURULACAK?

Türkiye’de hali hazırda yasal olarak çalışmakta olan yabancı çalışanlar, yabancı kimlik numaraları ile sistem üzerinden kendileri başvuru yapabilecekler.

Hali hazırda Türkiye’de çalışmayan yabancılar ise yurtdışında iseler Türk Dış Temsilciliği aracılığı ile, Türkiye’de ise doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi üzerinden başvuru yapabilecekler.

Kart başvurusu gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yetkili aracı kurumlar tarafından da  yapılabilmesi yapılan düzenlemeler arasındadır.

Turkuaz Kart’a başvuran kişi, yakınları için de ikamet izni talep edecekse, bu başvuruyu Kart başvurusu ile aynı anda yapması gerekmektedir. Ancak, yurt dışından yapılan müracaatlarda bu hususta bir istisna tanınarak, Kart sahibinin yakının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren (vize veya vize muafiyeti sürelerini aşmamak koşuluyla) en geç 90 gün içinde Bakanlığa başvuru yapabileceği belirtilmiştir.

TURKUAZ KART BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Yönetmelik, yapılan başvuruların değerlendirilmesinde bir puanlama sistemi uygulanacağını düzenlemiştir. Bu puanlama sistemi, Yönetmeliğin 5. Maddesinde düzenlenen Turkuaz Kart verilebilecek yabancıların, bu sayılan şartları ne kadar sağladığına göre hesaplanacaktır.

Örnek  vermemiz gerekirse; “Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için; belgelendirilen ya da taahhüt edilen yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi, yatırım yapılacak sektörün, bölgenin ve işin niteliği, Türkiye’de sahip olunan taşınır veya taşınmazlar ile fikri veya sınaî mülkiyet hakları ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,” puanlama konusunda değerlendirilecek hususlar olacaktır.

TURKUAZ KART SAHİBİ HANGİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE SAHİP OLACAK?

Öncelikle, Turkuaz Kart sahibi süresiz çalışma iznine sahip olacaklar. Kart sahiplerinin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras gibi konulara yönelik işlemleri Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülecektir.

Ancak, bu hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında Türk vatandaşı olma koşulu aranmış ise Kart sahipleri bu haklardan yararlanmayı talep edemeyecektir.

Turkuaz Kart sahibi ve yakını, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması ve geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk vatandaşlığı kazanabileceği düzenlenmiştir.

TURKUAZ KART SAHİBİ OLACAK YABANCI DOĞRUDAN SÜRESİZ OTURMA VE ÇALIŞMA HAKKI KAZANACAK MI?

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydı ile verilmektedir. Bu süre dahilinde, Turkuaz Kart sahibi yabancının faaliyetleri ve taahhütleri bir uzman tarafından izlenir ve 12 aylık dönemler halinde izleme raporu düzenlenir.

Bu rapor hazırlanırken, Yabancıdan bilgi veya belge talep edildiği takdirde, Turkuaz Kart sahibi yabancı, bu istenilen bilgi veya belgeleri on beş gün içinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

Hazırlanan bu rapor doğrultusunda eksiklik tespit edilirse bu eksiklikler yabancıya bildirilerek giderilmesi için üç aylık süre verilir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda geçiş süresi sonlandırılarak Turkuaz Kartın iptaline karar verilebilir.

TURKUAZ KART HANGİ KOŞULLARDA İPTAL EDİLEBİLECEK?

Öncelikle Turkuaz Kart, kart sahibinin talebi ile iptal edilebilmektedir. Kart sahibinin talebi dışında ise; * Kartın geçerlilik tarihinden itibaren, kart sahibinin Türkiye’ye gelmemesi ya da mücbir sebep harici iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması durumunda,

* (İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç) pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin süresinin uzatılmaması durumunda,

* Kayıt dışı çalıştığının tespiti halinde,

* En az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti durumunda,

* Turkuaz Kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespit edilmesi halinde,

* Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin anlaşılması halinde,

* 6458 sayılı Kanuna göre, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi durumunda,

* Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi halinde, Yabancının Turkuaz Kartı iptal edilir. Kart, iptal edilir edilmez geçerliliğini kaybeder.