YUNANİSTAN,OSMANLI TÜRKLERİNDEN  KALAN MİMARİ ESERLERİN ADLARINI  DEĞİŞTİRİYOR  VE TÜRK VAKIFLARINA AİT MALLARIN  HARAÇ-MEZAT  SATIŞINI YAPIYOR.


 

BASIN AÇIKLAMASI                                                            24 Mayıs 2022

 

Özet

 

Rodos’da özgün adı olan  “Süleymaniye Medresesi”nin  adı 22 Mayıs 2022 tarihli “Rodiaki” gazetesinin bildirdiğine göre  “Neoclassic School In The Medioeval City Of Rhodes” olarak değiştirilmiştir.Ayrıca okulun sahibi olarak da Güney Ege Bölge Amirliği (Onikiadalar Valiliği) adı kaydedilmiştir. Oysa Süleymaniye Medresesi’nin  binası bilindiği üzere Rodos Türk Vakfı’na aittir.Ad değiştirme yanında Rodos ve İstanköy’deki  Türk-Müslüman  vakıf malları da haraç-mezat sattırılmaktadır.Dernek olarak ad değiştirilmesini ve vakıf mallarının  haraç-mezat sattırılmasını şiddetle kınıyor,Yunanistan Devleti’nden Rodos ve İstanköy Türklerine uygulanmakta olan kültürel soykırım politikalarına son vermesini talep ediyoruz.

 

 

Rodos’da özgün adı olan “Süleymaniye Medresesi”nin  adı 22 Mayıs 2022 tarihli “Rodiaki” gazetesinin bildirdiğine göre “Neoclassic School In The Medioeval City Of Rhodes” değiştirilmiştir.Ayrıca okulun  sahibi olarak da Güney Ege Bölge Amirliği (Onikiadalar Valiliği) adı kaydedilmiştir. Oysa Süleymaniye Medresesi’nin  binası bilindiği üzere Rodos Türk Vakfı’na aittir.

Ad değiştirme yanında Rodos ve İstanköy’deki  Türk-Müslüman  Vakıf Malları da haraç-mezat sattırılmaktadır.

Geçtiğimiz aylarda , İstanköy (Kos) Adası’ndaki 34 dönümlük arazi İstanköy Vakıf Malları İdaresi onayıyla 181 bin avro karşılığında bir turizm şirketine satılmıştır.2019 Ocağında alınan satış kararı, resmi olarak tamamlanmış bulunuyor.Bu usulsüz satış ile birlikte İstanköy Türk-Müslüman  Vakfına ait 70’ten fazla arazi park, otopark  ve mezarlık amacıyla belediyelere devredilmiş ve satılmış bulunmaktadır.

Rodos ve İstanköy’deki Türk-Müslüman vakıfları,diğer vakıflardan farklı olarak ticari kuruluşlar gibi vergiye tabidir. Buna karşılık Ortodoks Hıristiyan Kilise Kurumları ve Kilise her türlü vergiden muaftır. Burada bir eşitliğin olmadığı gözlemlenmektedir. Bu haksız uygulama, vakıf mallarının elden çıkartılmasına bahane oluşturma mekanizmasına dönüşmüştür.

Aslında Yunanistan’daki Türk vakıflarının, uluslararası ikili antlaşmalara uygun olarak yönetilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, Evkaf Nizamnamesi’ne göre  “Vakıf Malının alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez” olmasıdır. Antlaşmaya göre, Evkaf Nizamnamesi uyarınca şimdiye değin gerçekleştirilen satış ve bağış işlemlerinin tümü geçersizdir.

Rodos ve İstanköy’deki  Türk çocuklarımızın ana dilleri Türkçeyi  öğrenmeleri de okullarda engellenmiş bulunmaktadır.

Bütün bu uygulamalar, ada Türklerinin geçmişle bağının koparılması için yapılmaktadır.

Günümüzde Yunanistan’a verilen Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkler,vakıflar dahil,kültürel kimliklerinin korunması bir yana  Türklüklerini de kaybetme aşamasındadırlar. Adalar Türklerinde korku egemendir ve sindirilmişlerdir.

Yunanistan Devleti’nden Rodos ve İstanköy Türklerine uygulanmakta olan kültürel soykırım politikalarına son vermesini talep ediyoruz.

Durumu,Dünya ve Türk  kamuoyunun  bilgilerine sunuyoruz.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği adına

Başkan